Polish English German

Samorządowa Szkoła Podstawowa im. Władysława Łokietka

Topola Królewska, Oddziały Gimnazjalne

Nasza miejscowość

Kościół w BłoniuBogata historia Topoli Królewskiej ściśle łączy się z przeszłością Łęczycy - miasta o długiej i bogatej przeszłości. Ślady bytności człowieka w naszej miejscowości sięgają II wieku n.e.- świadczy o tym znaleziona w Topoli moneta rzymska. Topola Królewska rozpoczęła swój historyczny żywot w...

Czytaj więcej

Centrum Sportowe

Centrum SportoweDnia 7 czerwca 2013 roku przy Gimnazjum im. Czesława Miłosza w Topoli Królewskiej otwarto nowoczesne Centrum Sportowe. Z obiektu mogą korzystać zarówno uczniowie Szkoły Podstawowej oraz Gimnazjum jak i społeczność gminy łęczyca zgodnie z obowiązującym regulaminem.

Nasi uczniowie

Laureatkami Miłoszówek 2015Laureatkami Miłoszówek 2015 zostały: Natalia Drzewiecka ma na swoim koncie liczne sukcesy wokalne i recytatorskie. Jest jednym z najlepszych krasomówców w kraju. Z dużym zaangażowaniem realizowała szkolne projekty, w tym międzynarodowe. Śpiewa w zespole...

Czytaj więcej

Zasad korzystania ze stołówki szkolnej

 

ZARZĄDZENIE NR 4/2013

Dyrektora Gimnazjum im. Czesława Miłosza w Topoli Królewskiej

z dnia 09.08. 2013 r

w sprawie ustalenia zasad korzystania ze stołówki szkolnej

 

Na podstawie § 8 pkt. 3 Statutu Gimnazjum oraz w związku z art. 67a ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami) w uzgodnieniu z Organem Prowadzącym – Wójtem Gminy Łęczyca - zarządza się co następuje:

§ 1

Ze stołówki szkolnej prowadzonej na terenie szkoły mogą korzystać wszyscy uczniowie i pracownicy Gimnazjum im. Czesława Miłosza i Szkoły Podstawowej im. Władysława Łokietka w Topoli Królewskiej:

  • uczniowie szkoły wnoszący opłaty indywidualne,
  • uczniowie szkoły, których dożywianie jest finansowane na podstawie decyzji, przez GOPS, MOPS oraz innych sponsorów,
  • pracownicy zatrudnieni w kuchni i stołówce szkolnej,
  • nauczyciele oraz inni pracownicy szkoły wnoszący opłaty indywidualne.

§ 2

Wysokość opłaty za posiłki w stołówce szkolnej określa dyrektor szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę.

  • Uczniowie korzystający z posiłków ponoszą jedynie koszty produktów zużytych do jego przygotowania. Wartość  jednego posiłku  ustala się na kwotę 3,20 zł.
  • Inne osoby, korzystające z posiłków w stołówce szkolnej ponoszą pełne koszty, uwzględniające koszty wykorzystanych produktów oraz koszty utrzymania stołówki szkolnej, w tym koszty wynagrodzeń i pochodnych pracowników zatrudnionych w stołówce szkolnej. Wartość jednego posiłku dla pracownika szkoły wynosi 4,50 zł.

W sytuacjach wzrostu kosztu produktów wartość posiłku może zostać zmieniona. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się możliwość zmiany odpłatności w trakcie roku szkolnego, po poinformowaniu korzystających ze stołówki z co najmniej miesięcznym wyprzedzeniem.

§ 3

Istnieje także możliwość wykupienia obiadów w wybrane dni tygodnia. Wykaz wybranych dni zgłasza się do ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, którego dotyczy zgłoszenie.

§ 4

Ustala się termin uiszczania opłat za posiłki do 15 dnia każdego miesiąca, którego dotyczy opłata. Do wpłaty po ustalonym terminie dolicza się odsetki ustawowe za każdy dzień zwłoki.                                                                

§ 5

Opłaty za posiłki uiszcza się u intendentki szkolnej.

§ 6

Dopuszcza się dokonywania odpisów od opłat w przypadku nieobecności ucznia lub pracownika. Odpisów od opłat dokonuje intendentka szkolna. Odliczenie kwoty następuje z odpłatności w następnym miesiącu. Warunkiem niezbędnym do dokonania odpisów jest zgłoszenie intendentce faktu nieobecności, najpóźniej do godz. 900 dnia, w którym nastąpi nieobecność.

§ 7

Nad bezpieczeństwem uczniów korzystających ze stołówki szkolnej czuwają nauczyciele dyżurujący na parterze szkoły oraz pracownicy stołówki.

§ 8

Obiady wydawane są w czasie przerw obiadowych: Szkoła Podstawowa - 1050-1120; Gimnazjum - 1145-1205 i 1250-1310  po okazaniu karty obiadowej.

§ 9

W stołówce oraz na tablicy ogłoszeń wywieszony jest aktualny jadłospis na dany tydzień.

§ 10

Dyrektor szkoły może zwolnić rodziców z całości lub części opłat za korzystanie z posiłków w przypadku szczególnie trudnej sytuacji materialnej rodziny lub w szczególnie uzasadnionych przypadkach losowych. Wnioski w sprawie zwolnienia z opłaty należy składać do dyrektora szkoły. Oceny sytuacji materialnej i losowej dokonuje dyrektor szkoły w porozumieniu z wychowawcą lub pedagogiem szkolnym.

§ 11

Zasady zachowania na stołówce: Osobom, które nie korzystają ze stołówki szkolnej, zakazuje się wchodzenia do niej. Uczeń zobowiązany jest przed posiłkiem umyć ręce i przestrzegać regulaminu stołówki dotyczącego przepisów BHP. W stołówce obowiązuje cisza. Podczas spożywania posiłków obowiązują zasady kulturalnego zachowania. Naczynia po spożyciu posiłku powinny być odstawione w wyznaczonym miejscu. Za szkody spowodowane w stołówce odpowiada uczeń, a finansowo jego rodzice. W przypadku nierespektowania wyżej wymienionych zasad zachowania poinformowany zostanie wychowawca klasy i za jego pośrednictwem rodzice ucznia. Za rażące naruszenie regulaminu stołówki uczeń może zostać skreślony z listy korzystających z obiadów w stołówce szkolnej.

§ 12

Traci moc Zarządzenie 4/2010 Dyrektora Gimnazjum z dnia 15 sierpnia 2010 r. § 13 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2013 r.

Uzgodniono dnia 7 sierpnia 2013 r.

Z okazji Dnia Nauczyciela wszystkim nauczycielom życzymy dużo szczęścia i radości z wykonywanej pracy, Sukcesów zawodowych i ...
Dzień faceta dziś się święci, Niech Cię licho złe nie nęci, "Złe" przygody niech Cię miną Oraz troski w dal odpłyną.
W Nowym Roku 2016 życzymy Wszystkim 12 miesięcy zdrowia, 53 tygodni szczęścia, 8760 godzin wytrwałości, 525600 minut pogody ducha...
Zapraszamy na Dni otwarte 19 – 20 marca 2015r. w godzinach 8 00 – 18 00. Przyjdź, zobacz, dotknij naprawdę wart !

logo znak jakości interklasa

  logo szkoła bez przemocylogo szkoła z klasą

logo Szkoła Promująca Zdrowielogo Szkoła Przedsiębiorczości

Szkoła Odkrywców Talentów

 

 

Comenius