Polish English German

Samorządowa Szkoła Podstawowa im. Władysława Łokietka

Topola Królewska, Oddziały Gimnazjalne

Nasza miejscowość

Kościół w BłoniuBogata historia Topoli Królewskiej ściśle łączy się z przeszłością Łęczycy - miasta o długiej i bogatej przeszłości. Ślady bytności człowieka w naszej miejscowości sięgają II wieku n.e.- świadczy o tym znaleziona w Topoli moneta rzymska. Topola Królewska rozpoczęła swój historyczny żywot w...

Czytaj więcej

Centrum Sportowe

Centrum SportoweDnia 7 czerwca 2013 roku przy Gimnazjum im. Czesława Miłosza w Topoli Królewskiej otwarto nowoczesne Centrum Sportowe. Z obiektu mogą korzystać zarówno uczniowie Szkoły Podstawowej oraz Gimnazjum jak i społeczność gminy łęczyca zgodnie z obowiązującym regulaminem.

Nasi uczniowie

Laureatkami Miłoszówek 2015Laureatkami Miłoszówek 2015 zostały: Natalia Drzewiecka ma na swoim koncie liczne sukcesy wokalne i recytatorskie. Jest jednym z najlepszych krasomówców w kraju. Z dużym zaangażowaniem realizowała szkolne projekty, w tym międzynarodowe. Śpiewa w zespole...

Czytaj więcej

Szkolny program profilaktyki

 

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

Gimnazjum im. Czesława Miłosza w Topoli Królewskiej

na lata 2014/2018

Podstawy prawne:

 • Ustawa o systemie oświaty z dn. 7 września 1991r.
 • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej - art. 72.
 • Konwencja o Prawach Dziecka - art. 3, 19.
 • Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
 • Ustawa z dnia 1997 r. o przeciwdziałaniu narkomanii.
 • Ustawa z dnia 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych.
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 26 lutego 2002 r. (Dz. U. Nr 51 poz. 458z póź. zmianami) w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół.
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2002 r. (Dz. U. Nr 10 poz. 96 z póź. zmianami) w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół.
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 stycznia 2001 r. w sprawie zasad udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. Nr 13, poz. 110 z póź. zmianami).
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu zadań realizowanych przez Agencję Rynku Rolnego związanych z wdrożeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej programu „Owoce i warzywa w szkole"
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie realizacji Rządowego programu wspomagania w latach 2015–2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach – „Bezpieczna+"
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2015r. w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii.(Dz.U.z 2015, poz. 1249)Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz. U. poz. 1113)

Profilaktyka  szkolna obejmuje działania zmierzające do ochrony uczniów przed wpływem czynników destrukcyjnych,  zakłócających prawidłowy rozwój młodego człowieka. Celem jej jest również udzielenie uczniowi wsparcia w trudnych sytuacjach życiowych. Działania profilaktyczne prowadzą do ograniczania zachowań ryzykownych wśród młodzieży i eliminowania ich, wzmacniania czynników chroniących przed zagrożeniami, kształtowania prawidłowych relacji międzyludzkich, budzenia aspiracji życiowych, a także do przeciwdziałania bierności społecznej.

Szkolny program profilaktyki dostosowany jest do potrzeb rozwojowych uczniów naszego gimnazjum oraz potrzeb środowiska, w którym funkcjonuje szkoła. Jest spójny ze Szkolnym Programem Wychowawczym. Adresatami działań są uczniowie, rodzice oraz nauczyciele.

Realizacja programu pomoże w podnoszeniu świadomości uczniów, przyczyni się do nabycia przez nich praktycznych umiejętności radzenia sobie z zagrożeniami otaczającego świata.

Cele główne programu:

 • Budowanie przyjaznej atmosfery w szkole -  zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim członkom społeczności szkolnej.
 • Ochrona i promocja zdrowia.
 • Przeciwdziałanie narkomanii i różnego rodzaju uzależnieniom.
 • Przeciwdziałanie agresji i przemocy (reagowanie na przejawy przemocy oraz przeciwstawianie się jej).
 • Rozbudzanie świadomości ekologicznej.
 • Funkcjonowanie ucznia w społeczeństwie.
 • Indywidualizacja pracy wychowawczej z uczniem.

CELE SZCZEGÓŁOWE PROFILAKTYKI SZKOLNEJ:

 1. Budowanie przyjaznej atmosfery w szkole, integracja grup – budowanie dobrych relacji z rówieśnikami, nauczycielami i pracownikami szkoły.
  • stworzenie warunków bezpiecznego funkcjonowania szkoły;
  • kształtowanie umiejętności rozpoznawania i właściwego wyrażania emocji, w tym empatii ;
  • uczenie tolerancji i szacunku dla drugiego człowieka;
  • rozwijanie umiejętności kluczowych sprzyjających integracji grupy, komunikowania się i wspólnego rozwiązywania problemów;
  • uczenie odpowiedzialności za swoje słowa i postępowanie;
  • rozwijanie poczucia solidarności grupy i współodpowiedzialności za postępowanie innych;
 2. Promocja zdrowia - budzenie odpowiedzialności za własne zdrowie
  • motywowanie uczniów do dbałości o higienę osobistą;
  • promowanie wzorców zdrowego trybu życia (zdrowe odżywianie się, aktywne spędzanie czasu wolnego - aktywność ruchowa, wolność od nałogów);
  • wskazanie sposobów radzenia sobie z napięciem emocjonalnym;
  • kształtowanie świadomości na temat zmian zachodzących w procesie dojrzewania;
  • wdrażanie do zasad bhp na co dzień - w szkole i poza nią;
 3. Profilaktyka uzależnień – przygotowanie młodzieży do dojrzałego życia z jego zagrożeniami
  • informowanie o przyczynach sięgania po narkotyki i środki uzależniające oraz negatywnych skutkach uzależnień;
  • uczenie odpowiedzialności za własne decyzje i wybory;
  • wskazywanie sposobów radzenia sobie z własnymi problemami – także przez szukanie pomocy u osób zaufanych i specjalistów;
  • wykształcenie nawyków aktywnego spędzania czasu wolnego, wskazywanie alternatywy dla nudy;
  • uczenie asertywności i umiejętności niepoddawania się presji grupy;
  • uczenie się bezpiecznego korzystania z technologii informacyjnej, w tym rozpoznawania i przeciwdziałania cyberprzemocy;
  • podkreślanie mocnych stron dziecka i jego indywidualności – kształtowanie odporności na manipulację.
 4. Zapobieganie agresji
  • nabywanie umiejętności rozpoznawania własnych i cudzych stanów emocjonalnych;
  • budzenie poczucia własnej wartości ;
  • eliminowanie zachowań agresywnych (kierowanie agresji liderów na inne obszary aktywności);
  • doskonalenie umiejętności skutecznego komunikowania się ;
  • ćwiczenie umiejętności rozwiązywania konfliktów ;
  • kształtowanie postawy zrozumienia i otwartości ;
  • kształtowanie odpowiedzialności za własne czyny, zachowanie i postawy;
 5. Rozbudzanie świadomości ekologicznej
  • włączanie się do działań proekologicznych;
  • zachęcanie do ekologicznego życia we własnym domu, segregacji odpadów i śmieci;
  • budzenie poczucia tolerancji wobec wszystkiego, co żyje;
  • dostrzeganie potrzeby ochrony środowiska naturalnego;
  • uświadomienie roli zieleni w najbliższym otoczeniu;
  • dbałość o estetykę otoczenia szkoły.
 6. Funkcjonowanie ucznia w środowisku
  • kształtowanie właściwych zachowań uczniów;
  • uczenie krytycznego odbioru mass mediów;
  • wskazywanie wzorców i autorytetów;
  • zachęcenie uczniów do  aktywnego uczestniczenia w zajęciach i w życiu społeczności uczniowskiej, społeczności lokalnej;
  • przygotowanie do wyboru dalszej drogi życia;
  • zachęcanie do korzystania z  pomocy psychologiczno – pedagogicznej.

DIAGNOZA PROBLEMÓW

Szkolny Program Profilaktyki tworzony jest w oparciu o diagnozę prowadzoną w środowisku szkolnym, na którą składają się:

 • obserwacja uczniów,
 • wywiady na temat sytuacji rodzinnej wychowanków,
 • analiza frekwencji uczniów,
 • analiza ankiet przeprowadzonych wśród nauczycieli, uczniów, rodziców,
 • wywiady z nauczycielami, uczniami i rodzicami,
 • analiza sytuacji wychowawczej szkoły.

Wychowawcy klas, w każdym roku szkolnym, uwzględnią w swoich planach pracy wychowawczej zadania do realizacji w danym roku zawarte w Szkolnym Programie Profilaktyki, uwzględniając specyfikę prowadzonej klasy, realizację programów lub ich elementów, imprezy profilaktyczne itp. Na koniec każdego semestru wychowawcy w swoich sprawozdaniach uwzględnią tematykę profilaktyczną podejmowaną na godzinach z wychowawcą oraz inne działania z zakresu profilaktyki realizowane z zespołem klasowym.

REALIZATORZY SZKOLNYCH DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH

Realizatorami działań profilaktycznych na terenie szkoły są dyrektorzy, nauczyciele, wychowawcy, przy współpracy z rodzicami/ prawnymi opiekunami dziecka.

 1. Dyrektor/Wicedyrektor szkoły jako realizator działań profilaktycznych:
  1. dba o doskonalenie nauczycieli w zakresie działań profilaktycznych i wychowawczych, (finansuje, nadzoruje, wyznacza odpowiedzialnych za realizację).
 2. Pedagog i psycholog jako realizatorzy działań profilaktycznych:
  1. organizują działania i realizują poszczególne programy profilaktyczne,
  2. koordynują ich realizację.
 3. Nauczyciel – wychowawca jako realizator działań profilaktycznych:
  1. podejmuje systematyczne działania profilaktyczne w odniesieniu do uczniów i rodziców,
  2. jest wzorem konstruktywnych zachowań.
 4. Rodzice/ opiekunowie jako realizatorzy działań profilaktycznych:
  1. aktywnie współpracują ze szkołą, uczestniczą w spotkaniach z wychowawcą,
  2. biorą udział w tworzeniu i ewaluacji szkolnego programu profilaktyki,
  3. uczestniczą w psychoedukacyjnych spotkaniach przewidzianych w Szkolnym Programie Profilaktyki.

Szkoła współpracuje w zakresie realizacji działań profilaktycznych z Komendą Powiatową Policji, Sądem Rodzinnym i Nieletnich, Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, pielęgniarką szkolną i innymi, w zależności od potrzeb.

 ZASADY REALIZACJI PROGRAMU

 1. Działania profilaktyczne szkoły uwzględniają: wychowanie do życia w rodzinie, promowanie zdrowego trybu życia, zapobieganie patologiom i uzależnieniom, przeciwdziałanie agresji, orientację zawodową – w zakresie wybranym do realizacji w rocznym planie pracy dydaktyczno – wychowawczej szkoły, planach wychowawców klas i według aktualnych potrzeb gimnazjum – w tym uczniów i rodziców.
 2. Szkolny Program Profilaktyki obejmuje działania zintegrowane i spójne z:
  • Programem Wychowawczym Szkoły
  • Statutem Szkoły
  • Szkolnym zestawem programów nauczania
  • Wewnątrzszkolnymi Zasadami Oceniania
 3. W działania profilaktyczne włącza się każdy nauczyciel oraz inni pracownicy szkoły (pielęgniarka, pracownicy obsługi i administracji) i specjaliści z instytucji pozaszkolnych - przy szczególnym zaangażowaniu:
  • wychowawców,
  • psychologa, pedagoga szkolnego,
  • koordynatora ds. bezpieczeństwa.
 4. Program Profilaktyki realizowany będzie na zajęciach lekcyjnych, godzinach z wychowawcą oraz zajęciach pozalekcyjnych.
 5. Realizacja programu zakłada:
  • pełne włączenie się w działania wychowawcze i zapobiegawcze nauczycieli, wychowawców, rodziców i wszystkich instytucji, aby prawidłowo zdiagnozować problemy młodzieży i prowadzić profesjonalne działania wychowawczo – profilaktyczne. Ustalenie jasnych i jednolitych działań profilaktycznych ukierunkowanych na młodzież;
  • wczesne rozpoznawanie, diagnozowanie zagrożeń oraz ustalanie strategii przeciwdziałania;
  • zapewnienie kontaktów z bezpiecznymi grupami rówieśniczymi;
  • dostarczanie rodzicom i uczniom wiedzy na temat zagrożeń oraz sposobów ich przeciwdziałania;
  • kształtowanie pozytywnych postaw moralnych, społecznych i obywatelskich;
  • tworzenie bezpiecznej, ciepłej atmosfery w szkole przez wszystkich  pracowników szkoły;
  • tworzenie warunków do zdrowego stylu życia;
  • budowanie atmosfery zaufania i poczucia własnej wartości u każdego ucznia;
  • zapewnienie uczniom dostępu do programów edukacyjnych, promujących zdrowy styl życia, bez używek
 6. W stosunku do uczestników będą przestrzegane następujące standardy etyczne i zawodowe:
  • respektowanie podmiotowości uczestników programu
  • poszanowanie ich godności i indywidualności
  • ochrona prywatności i zapewnienie dyskrecji
  • uwzględnianie wieku i poziomu rozwoju uczestników
  • uwzględnianie ich systemu wartości i stopnia wrażliwości
  • nienaruszanie w stosowanych technikach terapeutycznych mechanizmów obronnych osobowości uczniów
  • zatrudnienie w razie potrzeby realizatorów działań profilaktycznych, posiadających fachowe przygotowanie, np. trenerów czy terapeutów.

Metody i formy pracy

Proponowane metody pracy:

 • rozmowy
 • spotkania
 • pogadanki
 • dyskusje
 • prelekcje
 • konkursy
 • filmy i multimedialne programy edukacyjne
 • wycieczki
 • warsztaty
 • ankiety
 • metody aktywizujące, np. drama; gazetki, plakat , prezentacje, konkursy, gry dydaktyczne, projekty itp.

Formy pracy : zbiorowa, grupowa, indywidualna

PLAN DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH

Przedstawione poniżej działania skierowane są do uczniów na wszystkich poziomach klas i ich rodziców. Wychowawca, opracowując plan wychowawczy klasy, powinien dostosować go do potrzeb swojego zespołu klasowego.

 

 Budowanie pozytywnego klimatu społecznego w szkole –
zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim członkom społeczności szkolnej

Zadania

Sposoby realizacji

Odpowiedzialny

Zapewnić warunki bezpiecznego przebywania ucznia w szkole.

 1. Przeprowadzenie pogadanek na lekcjach wychowawczych nt. zasad bezpieczeństwa obowiązujących na terenie szkoły oraz poszanowania mienia w szkole.

Wychowawcy

Zapoznać uczniów z normami życia szkolnego zgodnie z obowiązującą dokumentacją. (bądź przypomnieć je)

 1. Przypomnienie na godzinach z wychowawcą praw i obowiązków ucznia oraz praw dziecka zgodnie z obowiązującymi dokumentami prawnymi. (Prawa i obowiązki ucznia zgodnie z Konstytucją RP, Konwencją Praw Dziecka ze szczególnym naciskiem na prawo do życia, prawo do wolności i bezpieczeństwa osobistego, zakaz dyskryminacji).

Wychowawcy, nauczyciele wos-u

Zapoznać rodziców z podstawowymi dokumentami regulującymi pracę szkoły.

 1. Zapoznanie uczniów i rodziców z dokumentami regulującymi pracę szkoły: Statutem, Programem Profilaktyki, Programem Wychowawczym, WZO.                  

Pedagog, psycholog szkolny, wychowawcy, nauczyciele

Integrować uczniów w oddziałach
i szkole.

 1. Przeprowadzenie zajęć integracyjnych w klasach pierwszych/realizacja programu własnego psychologa „Zgrana klasa to my".
 2. Organizacja wyjazdów i wycieczek integracyjnych.
 3. Uwrażliwienie uczniów na ważne wydarzenia w życiu rodzinnym i szkolnym (współpraca z rodzicami w ramach imprez szkolnych).

Wychowawcy, psycholog

Przygotowywać uczniów do tworzenia prawidłowych relacji z rówieśnikami oraz osobami dorosłymi.

 1. Nauka asertywnego rozwiązywania problemów:
  • nauka umiejętnej oceny własnych zachowań,
  • umiejętność wyrażania własnych emocji, samokontroli
 2. okazywania uczuć i opanowywania emocji.
 3. Kształtowanie prawidłowych relacji międzyludzkich:
  • wpajanie nawyków kulturalnego zachowania;
  • kształtowanie kultury języka;
  • promowanie postawy szacunku do siebie, innych i otoczenia w oparciu o zasadę tolerancji.
  • poznanie zasad prawidłowej komunikacji międzyludzkiej
  • uczenie się tolerancji w stosunku do drugiego człowieka, włączanie uczniów niepełnosprawnych do działania,
  • uczenie się umiejętności rozwiązywania konfliktów bez używania przemocy
  • rozwijanie empatii
  • poznawanie swoich mocnych stron.

Wszyscy nauczyciele, pedagog, psycholog

Zadbać o wysoki poziom bezpieczeństwa uczniów w czasie przerw lekcyjnych

 1. Aktywne i skuteczne pełnienie dyżurów przez nauczycieli i pracowników szkoły.

Dyrektor Szkoły
Wszyscy nauczyciele i pracownicy

Doskonalić zawodowe umiejętności nauczycieli

 1. Organizacja szkolenia dla nauczycieli i wychowawców w zakresie doskonalenia kompetencji wychowawczych nauczycieli.

 Lider WDN

 

Przeciwdziałanie agresji i przemocy 

Zadania Sposoby realizacji
Odpowiedzialny
Zapoznać uczniów i rodziców
z przyczynami i skutkami
przemocy
i agresji.
 1. Eliminacja i zapobieganie zjawiskom przemocy
  i agresji poprzez:
  • prowadzenie lekcji wychowawczych poruszających problematykę zachowań agresywnych i sposobów radzenia sobie
   z nimi;
  • organizowanie spotkań dla uczniów
   i rodziców na temat agresji i przemocy z
   pedagogiem i psychologiem szkolnym;
  • udział młodzieży w spektaklach profilaktycznych na terenie szkoły;
  • nauka świadomego przeciwstawiania się przemocy i agresji; zachowań asertywnych;
  • edukacja prawna
  • zwrócenie uwagi na zagrożenia wypływające ze świata wirtualnego – zajęcia na temat zagrożeń w Internecie, cyberprzemocy.
 2. Monitorowanie zachowania uczniów przejawiających agresję.
 3. Realizacja programów własnych „Bezpieczny w sieci", „Uczeń użytkownikiem informacji" oraz elementów programu „Spójrz inaczej"
 4. Dzień Bezpiecznego Internetu.
 5. Organizacja „Dni bez Nienawiści".
Pedagog, psycholog, wychowawcy

Wychowawcy, pedagog, psycholog

Pedagog i psycholog,

Wychowawcy, n-le informatyki

                        

 

 

 

Psycholog,
M. Kowalczyk,
K. Bednarek
Pedagog, psycholog,
M. Kowalczyk

Rozpoznawać środowisko
rodzinne uczniów agresywnych.

 1. Rozpoznawanie środowiska pozaszkolnego uczniów, którzy zachowują się agresywnie
  • wywiady domowe, konsultacje z rodzicami,
  • ustalenie rodzaju i form pomocy, których oczekuje uczeń i jego rodzina. 
Wychowawcy, pedagog i psycholog

Pedagog, psycholog, wychowawcy,

Współpracować z instytucjami wspierającymi pracę nauczycieli
i rodziców w zakresie przemocy rówieśniczej, przemocy w rodzinie, zagrożenia niedostosowaniem społecznym

 1. Współpraca z kuratorami sądowymi, Sądem Rodzinnym i innymi odpowiednimi instytucjami wspomagającym rodziców i uczniów zagrożonych niedostosowaniem.
 2. Indywidualna pomoc rodzicom uczniów szczególnie agresywnych, przejawiających zachowania problemowe.
 3. Zachęcanie rodziców do udziału w programach psychologicznych prowadzonych przez specjalistów w PPP, udziału w spotkaniach z przedstawicielami Policji.  
Wychowawcy, psycholog

Wychowawcy, psycholog
Wychowawcy, psycholog, pedagog

 

 

 Przeciwdziałanie narkomanii i innym uzależnieniom

Zadania Sposoby realizacji
Odpowiedzialny
Rozpowszechniać wiedzę o substancjach uzależniających
i zagrożeniach związanych
z ich używaniem wśród uczniów.

 

 1. Przeprowadzenie cyklu lekcji wychowawczych dotyczących profilaktyki:
  • antyalkoholowej
  • antynikotynowej;
  • antynarkotykowej, antydopalaczowej i AIDS
  • przynależności do sekt
 2. Przeciwdziałanie zjawisku picia alkoholu przez młodzież - promowanie zdrowego stylu życia, zachęcanie młodzieży do uprawiania sportu (udział w dodatkowych zajęciach sportowych organizowanych przez szkołę)
 3. Organizowanie dla uczniów klas spotkań profilaktycznych i zajęć psychoedukacyjnych na tematy poruszające tematykę uzależnień oraz poczucia własnej wartości z udziałem przedstawicieli różnych instytucji.
 4. Udział w konkursach i akcjach dotyczących profilaktyki uzależnień od środków odurzających (narkotyków, w tym tzw. dopalaczy).
 5. Realizacja programu „Powiedz: NIE paleniu"
 6. Podejmowanie tematyki z profilaktyki uzależnień na poszczególnych przedmiotach wg realizowanych planów wynikowych.
 7. Organizacja przedstawień teatrzyków profilaktycznych, połączona z warsztatami dla uczniów i konkursami.
 8. Udział w ogólnopolskiej akcji Zachowaj Trzeźwy Umysł
 9. Organizacja na terenie szkoły hapenningu pod hasłem: „Stop narkotykom!"
 10. Kontynuacja działań realizowanych w ramach wojewódzkiej kampanii „Dopalaczom mówimy STOP! Wybieramy życie"
Wychowawcy
nauczyciele, katecheci

 

Wychowawcy, biolog, nauczyciele WF-u
Wychowawcy, pedagog, psycholog

Pedagog, psycholog

 

A. Zarzycka-Durda
Wychowawcy, nauczyciele, psycholog, pedagog
Psycholog, pedagog

 

Zespół ds. Promocji Zdrowia, Barbara Doniak
Pedagog

Upowszechniać wiedzę o używkach, zagrożeniach
i konsekwencjach prawnych wśród nauczycieli i rodziców.
 1. Spotkanie dla nauczycieli i rodziców z przedstawicielami Policji lub innych specjalistów mające na celu zdobycie wiedzy nt. rozpoznawania objawów zażywania narkotyków i podejmowania szkolnej interwencji profilaktycznej.
 2. Przypomnienie konsekwencji prawnych wynikających
  z naruszenia przepisów ustawy z dn. 29 lipca 2005r. dotyczących przeciwdziałania narkomanii.
 3. Ewaluacja szkolnych procedur dotyczących interwencji w przypadku uczniów zażywających środki odurzające, narkotyki i zagrożonych narkomanią
 4. Przygotowanie gazetki z numerami alarmowymi, adresami stron internetowych osób i instytucji wspierających uczniów i rodziców zagrożonych narkomanią.
 5. Spotkanie z rodzicami – prelekcja psychologa nt. rozpoznawania symptomów zażywania narkotyków i skutków ich zażywania.
 6. Prelekcje i pogadanki dla rodziców dotyczące problemu uzależnień - gromadzenie i uzupełnienie biblioteczki dla rodziców w materiały o tematyce uzależnień, w tym dane kontaktowe instytucji wspomagających walkę z uzależnieniami.
Wychowawcy, pedagog
i psycholog, bibliotekarze

 

Ochrona i promocja zdrowia

Zadania Sposoby realizacji
Odpowiedzialny
Propagować zdrowy styl życia.
 1.  Organizowanie alternatywnych form spędzania czasu wolnego w formie sportowych zajęć pozalekcyjnych.
 2. Organizowanie wycieczek turystyczno – krajoznawczych, rajdów, wyjazdów integracyjnych, o charakterze rekreacyjnym.
 3. Cykl lekcji wychowawczych poświęconych dbałości o zdrowie, radzeniu sobie ze stresem oraz higienie osobistej.
 4. Organizowanie spotkań z przedstawicielami firmy Jonhson & Jonhson na temat zdrowia , higieny osobistej i problemów związanych z okresem dojrzewania dziewcząt.
 5. Organizowanie Dnia Zdrowia – promocja zdrowego trybu życia, bez używek.
 6. Organizacja Dnia Polskiego Jabłka.
 7. Realizacja programu "Trzymaj Formę" promującego zdrowe odżywianie oraz aktywność ruchową
Nauczyciele WF -u

Wychowawcy, szkolny klub PTTK

Wychowawcy,
pedagog, psycholog

Psycholog szkolny, przedstawiciel firmy Jonhson & Jonhson

Zespół ds. promocji zdrowia i zespół „Szkoły Współpracy"

Poszerzać wiedzę nauczycieli nt. psychologicznego funkcjonowania ucznia w szkole w okresie dorastania
 1. Szkolenie nt. psychologicznego funkcjonowania ucznia w szkole w okresie dorastania (zaburzeń zdrowia psychicznego wieku rozwojowego) oraz neurodydaktyki

Lider WDN

Wzbogacać o zdrową żywność asortyment produktów szkolnego sklepiku.
 1. Wprowadzenie do sklepiku szkolnego bogatszego asortymentu zdrowej żywności

Opiekunowie
sklepiku

Przypominać o zasadach bezpiecznego życia w społeczeństwie
 1. Prowadzenie lekcji na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym, przepisów Kodeksu Drogowego oraz z zakresu stosowania pierwszej pomocy – zapraszanie przedstawicieli instytucji kompetentnych do realizacji tematu.
 2. Informowanie uczniów o zachowaniach bezpiecznych w hali sportowej, na boisku szkolnym, na szkolnych korytarzach i w szatni oraz w kąciku rekreacyjnym w celu zapobiegania wypadkom
 3. Współpraca z pielęgniarką szkolną oraz Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Łęczycy – przekazywanie informacji o różnych programach i materiałach niezbędnych do ich realizacji (Trzymaj Formę, dopalacze, bezpieczne wakacje itp.)
Nauczyciel EDB, inspektor bhp, wychowawcy

 

Rozbudzanie świadomości ekologicznej

Zadania Sposoby realizacji
Odpowiedzialny
Propagować tematykę ekologiczną, zachęcać
do działań na rzecz ochrony środowiska naturalnego.
 1. Poruszanie na lekcjach wychowawczych i przedmiotach tematyki dotyczącej konieczności ochrony środowiska, ekologii, segregacji śmieci i odpadów, recyklingu.
 2. Włączanie uczniów do akcji o charakterze ekologicznym
 3. Zachęcanie do segregacji odpadów poprzez udział w różnego typu zbiórkach elektrośmieci
 4. Dbanie o estetykę otoczenia szkoły.

Wychowawcy, nauczyciele geografii, biologii, chemii, fizyki

 

Wszyscy nauczyciele

 

Funkcjonowanie ucznia w społeczeństwie

Zadania Sposoby realizacji
Odpowiedzialny
Respektować przyjęte normy poprawnego zachowania.
 1. Konsekwentne stosowanie zasad WZO dotyczące zachowania uczniów.
 2. Systematyczna kontrola obecności uczniów wagarujących,
  w porozumieniu z ich rodzicami.
 3. Uwrażliwianie gimnazjalistów na zachowania kulturalne (stosowność stroju, języka i kultury w postępowaniu wobec wszystkich pracowników szkoły).
 4. Całoroczna akcja związana z kulturą bycia „Bądź Fair", konkursy „Dżentelmen miesiąca", „Klasa fair", „Dziewczyna
  z klasą"

Pedagog, psycholog, wychowawcy

 

Wszyscy pracownicy szkoły

Pedagog, psycholog, wychowawcy

Przygotowywać uczniów
do przyjmowania określonych ról
w społeczności szkolnej
i w społeczeństwie.

 1. Pomoc uczniom zagrożonym niedostosowaniem społecznym (wagary, oceny niedostateczne, słabe wyniki w nauce i pochodzącym z rodzin patologicznych).
 2. Wskazywanie zagrożeń i pozytywnej roli środków masowego przekazu, uczenie krytycznego odbioru mass mediów.
 3. Realizacja zadań związanych z samorządnością w szkole – działalność Samorządu Uczniowskiego.

Pedagog, psycholog, wychowawcy

 

Opiekun SU, Zarząd SU

Stwarzać możliwości wyrównywania szans edukacyjnych młodzieży.
 1. Podejmowanie działań zmierzających do wyrównywania szans edukacyjnych: organizowanie pomocy koleżeńskiej, zachęcanie do uczestnictwa w zajęciach wyrównawczych, organizowanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej.
 2. Powołanie Szkolnego Klubiku „Razem na rzecz innych"
 3. Włączanie do działań grupy klasowej uczniów niepełnosprawnych.
 4. Pomoc uczniowi w znalezieniu miejsca w pozytywnej grupie, stwarzanie możliwości należenia do konstruktywnych organizacji i struktur - troska o rozwój zainteresowań uczniów.

Dyrekcja, psycholog, pedagog, wychowawcy

 

 

Psycholog, pedagog
Pedagog, psycholog, wychowawcy

Wzmocnić współpracę między uczniami, rodzicami i nauczycielami.
 1. Opracowanie, upowszechnienie i wdrożenie Szkolnego Programu Aktywnej Współpracy.
 2. Urządzenie „Kącika cichej nauki"

Zespół „Szkoły Współpracy"

Współpracować
z instytucjami wspierającymi szkołę
w wychowaniu młodego człowieka.
 1. Organizowanie pomocy materialnej, w tym darmowych posiłków dla uczniów potrzebujących.
 2. Współpraca z rodzicami, PPP, KPP, instytucjami wspomagającymi wychowanie.

Dyrekcja, pedagog, psycholog, wychowawcy

Rozbudzać aspiracje życiowe młodzieży i przeciwdziałać bierności społecznej.
 1. Rozwijanie motywacji uczniów do nauki, kształtowanie u uczniów aktywnej, otwartej, prospołecznej postawy.
 2. Wskazywanie autorytetów/przykładów będących wzorcami do działania i rozwoju młodych ludzi.
 3. Tworzenie warunków do osiągania sukcesów z uwzględnieniem indywidualnych predyspozycji uczniów – organizowanie różnorodnych zajęć pozalekcyjnych, zachęcanie do udziału w konkursach.
 4. Promowanie postaw kreatywnych, integrowanie społeczności szkolnej z lokalnym środowiskiem.
 5. Prowadzenie zajęć psychoedukacyjnych mających na celu dokonywanie przez uczniów świadomego wyboru dalszej drogi życiowej, w tym doradztwo zawodowe.

Wszyscy nauczyciele, pedagog, psycholog

 

Dyrekcja, nauczyciele

 

Pedagog, psycholog, wychowawcy, doradcy zawodowi

Program profilaktyki będzie poddawany corocznie ewaluacji, której celem będzie ocena jego realizacji i wprowadzenie modyfikacji.

EWALUACJA

 1. Program Profilaktyki będzie podlegał ewaluacji, na koniec etapu kształcenia w gimnazjum.
 2. Ewaluacja będzie obejmowała realizację zakładanych celów profilaktyki i ich zakres (co ułatwiało, co utrudniało realizację).
 3. Ewaluacja będzie skierowana w postaci ankiet do uczniów, nauczycieli i rodziców.

Metody i formy ewaluacji:

 • sprawozdania od realizatorów programów;
 • ankieta badająca zmianę postaw wśród młodzieży na koniec roku szkolnego;
 • wyniki klasyfikacji i frekwencji w poszczególnych klasach;
 • monitorowanie efektów pracy profilaktycznej;
 • dyskusje i refleksje, wymiana informacji, spostrzeżeń i propozycji zmian;
 • ocena okresowa i samoocena zachowania uczniów;
 • ankiety, wywiady, kwestionariusze.

SPODZIEWANE EFEKTY


Zbudowanie wizerunku szkoły bezpiecznej, przyjaznej każdemu uczniowi.

 • Zmniejszenie zjawiska przemocy wśród uczniów.
 • Wzrost wiedzy i świadomości uczniów na temat przemocy, uzależnień oraz przeciwdziałania im.
 • Umiejętne radzenie sobie w sytuacjach zetknięcia się z przemocą i uzależnieniami.
 • Utrwalenie nawyków zdrowego odżywiania i aktywności ruchowej
 • Nauczenie się pozytywnych zachowań oraz właściwego postrzegania i rozumienia ludzi.
 • Osiągnięcie umiejętności dokonywania wartościowych i sensownych wyborów w życiu.
 • Umiejętność kulturalnego formułowania myśli na temat własnych uczuć i odczuć.
 • Szanowanie uczuć oraz identyfikowanie się z uczuciami innych.
 • Asertywność i tolerancja.

Program Profilaktyki może być modyfikowany w zależności od potrzeb.

Z okazji Dnia Nauczyciela wszystkim nauczycielom życzymy dużo szczęścia i radości z wykonywanej pracy, Sukcesów zawodowych i ...
Dzień faceta dziś się święci, Niech Cię licho złe nie nęci, "Złe" przygody niech Cię miną Oraz troski w dal odpłyną.
W Nowym Roku 2016 życzymy Wszystkim 12 miesięcy zdrowia, 53 tygodni szczęścia, 8760 godzin wytrwałości, 525600 minut pogody ducha...
Zapraszamy na Dni otwarte 19 – 20 marca 2015r. w godzinach 8 00 – 18 00. Przyjdź, zobacz, dotknij naprawdę wart !

logo znak jakości interklasa

  logo szkoła bez przemocylogo szkoła z klasą

logo Szkoła Promująca Zdrowielogo Szkoła Przedsiębiorczości

Szkoła Odkrywców Talentów

 

 

Comenius