Polish English German

Samorządowa Szkoła Podstawowa im. Władysława Łokietka

Topola Królewska, Oddziały Gimnazjalne

Nasza miejscowość

Kościół w BłoniuBogata historia Topoli Królewskiej ściśle łączy się z przeszłością Łęczycy - miasta o długiej i bogatej przeszłości. Ślady bytności człowieka w naszej miejscowości sięgają II wieku n.e.- świadczy o tym znaleziona w Topoli moneta rzymska. Topola Królewska rozpoczęła swój historyczny żywot w...

Czytaj więcej

Centrum Sportowe

Centrum SportoweDnia 7 czerwca 2013 roku przy Gimnazjum im. Czesława Miłosza w Topoli Królewskiej otwarto nowoczesne Centrum Sportowe. Z obiektu mogą korzystać zarówno uczniowie Szkoły Podstawowej oraz Gimnazjum jak i społeczność gminy łęczyca zgodnie z obowiązującym regulaminem.

Nasi uczniowie

Laureatkami Miłoszówek 2015Laureatkami Miłoszówek 2015 zostały: Natalia Drzewiecka ma na swoim koncie liczne sukcesy wokalne i recytatorskie. Jest jednym z najlepszych krasomówców w kraju. Z dużym zaangażowaniem realizowała szkolne projekty, w tym międzynarodowe. Śpiewa w zespole...

Czytaj więcej

Kontrakt nauczyciele - uczniowie

 

 

 

NAUCZYCIELE

 • Szanują godność osobistą, dobre imię i własność innych osób;
 • Przestrzegają zasady poszanowania cudzej godności w kontaktach z innymi ludźmi;
 • Dbają o dobro i bezpieczeństwo podległych sobie osób oraz rzetelną ocenę ich zachowania i osiągnięć;
 • Zrozumiale przekazują treści lekcji;
 • Udzielają wyczerpujących odpowiedzi na pytania zadawane przez uczniów, szczególnie w przypadku natrafienia na trudności w toku lekcji;
 • Stosują różnorodne formy i metody pracy ułatwiające uczniom rozumienie nauczonych treści oraz motywujące ich aktywność;
 • Nie zadają prac domowych z piątku na poniedziałek (wyjątek stanowi przedmiot, który w planie lekcji występuje tylko w piątek i w poniedziałek);
 • Sprawiedliwie oceniają pracę domową;
 • Ustalają zasady wykonywania pracy domowej ze swego przedmiotu oraz zasady jej oceny;
 • Uwzględniają, nieprzygotowanie ucznia raz w semestrze bez konsekwencji;
 • Kontrolują zeszyty przedmiotowe i zeszyty ćwiczeń (przynajmniej raz w semestrze);
 • Zapoznają uczniów z zasadami i kryteriami oceniania poszczególnych przedmiotów;
 • Sprawiedliwie i jawnie oceniają;
 • Nagradzają i wyróżniają uczniów za osiągnięcia szkolne (zgodnie ze Statutem Szkoły);
 • Systematycznie wystawiają oceny cząstkowe w dzienniku lekcyjnym;
 • Informują rodziców o ocenach uczniów oraz o zagrożeniach dotyczących promocji do klasy programowo wyższej;
 • Przestrzegają zasady ilościowego obciążenia uczniów sprawdzianami (2 – 3 sprawdziany tygodniowo, nie więcej niż 1 dziennie);
 • Sprawdzają, motywują ocenę i oddają pracę w ciągu: 1 tygodnia kartkówki, 2 tygodnie sprawdziany;
 • Ustalają zakres treściowy kartkówek (3 tematy – najwyżej) oraz czas ich trwania (nie krótszy niż 10 min.);
 • Wychowawcy zasięgają opinii zespołu uczniowskiego w odniesieniu do proponowanych ocen zachowania zgodnych z Wewnątrzszkolnymi Zasadami Oceniania;
 • Informują o terminie sprawdzianów i jego zakresie na tydzień wcześniej.

UCZNIOWIE

 • Szanują godność osobistą, dobre imię i własność innych osób;
 • Przestrzegają zasady poszanowania cudzej godności w kontaktach z innymi ludźmi;
 • Dbają o bezpieczeństwo własne oraz innych w czasie pobytu w szkole, w czasie dowozów i odwozów, wycieczek;
 • Znają cel lekcji i zadania lekcyjne;
 • Biorą aktywny udział w lekcji, przestrzegają ustalonych zasad i porządku w czasie lekcji;
 • Punktualnie przychodzą na zajęcia lekcyjne;
 • Uzupełniają braki wynikające z absencji;
 • Starannie wykonują prace domowe;
 • Starają się wykonywać prace domowe w tym dniu, w którym zostały polecone;
 • Ponoszą odpowiedzialność w postaci stosownej oceny, jeżeli nie wywiązują się z pracy domowej lub stosują chwyty nie fair – zapominając zeszytu;
 • Bezbłędnie i starannie prowadzą zeszyty przedmiotowe i zeszyty ćwiczeń, zgodnie z wymaganiami nauczyciela;
 • Mogą skorzystać z dwóch nieprzygotowań w semestrze z każdego przedmiotu;
 • Ponoszą odpowiedzialność za unikanie sprawdzianów i prac klasowych, za uniemożliwianie nauczycielowi przewidzianego oceniania ich postępowania;
 • Rzetelnie przygotowują się do sprawdzianów, testów i kartkówek;
 • Znają kryteria oceniania zachowania zgodnie z Wewnątrzszkolnymi Zasadami Oceniania i stosują je w praktyce;
 • Nie podlegają nałogom;
 • Niezwłocznie reagują na polecenia nauczyciela;
 • Noszą obowiązujący w szkole jednolity strój;
 • Przestrzegają zarządzeń organizacyjno – porządkowych związanych z funkcjonowaniem szkoły (np. noszą obuwie na zmianę, noszą identyfikatory);
 • Nie używają telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych w czasie lekcji, przerw oraz dowozów i odwozów;
 • Biorą udział w pracach na rzecz klasy i szkoły;
 • Pomagają kolegom mającym trudności w nauce;
 • Ponoszą konsekwencje materialne w przypadku niszczenia lub uszkodzenia mienia szkolnego.

 

 

 

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO GIMNAZJUM IM. CZESŁAWA MIŁOSZA W TOPOLI KRÓLEWSKIEJ

 

 

 

I. CELE I ZADANIA SAMORZĄDU

 1. Zapewnienie uczestnictwa społeczności uczniowskiej w samodzielnym rozwiązywaniu swoich problemów oraz partnerstwa w stosunkach uczniów z nauczycielami w realizacji celów wychowawczych szkoły.
 2. Stworzenie możliwości rozwoju demokratycznych form współżycia, współdziałania i wzajemnego wspierania się, przyjmowania współodpowiedzialności za jednostkę i grupę.
 3. Kształtowanie umiejętności zespołowego działania, stwarzanie warunków do samokontroli, samooceny i samodyscypliny poszczególnych uczniów.
 4. Przedstawienie władzom szkoły opinii i potrzeb wszystkich uczniów – rzecznictwo interesów ogółu społeczności uczniowskiej.
 5. Rozwijanie zainteresowań naukowych, kulturalnych, sportowych, turystyczno - krajoznawczych, organizowanie wypoczynku i rozrywki.
 6. Angażowanie uczniów do wykonywania niezbędnych prac na rzecz klasy i szkoły, inspirowanie młodzieży do udziału w pracy społecznej dla szkoły i środowiska.
 7. Organizowanie pomocy koleżeńskiej dla uczniów napotykających na trudności w szkole, w środowisku rówieśniczym i rodzinnym.
 8. Angażowanie się w akcje charytatywne środowiskowe, lokalne i ogólnopolskie.
 9. Rozstrzyganie sporu między uczniami, zapobieganie konfliktom między uczniami i nauczycielami.
 10. Dbanie o dobre imię i honor szkoły, kultywowanie i wzbogacanie jej tradycji.

II. UPRAWNIENIA SAMORZĄDU

 1. Wnoszenie do programu wychowawczego szkoły propozycji wynikających z potrzeb i zainteresowań uczniów.
 2. Wyrażanie swoich opinii na temat problemów dotyczących społeczności uczniowskiej.
 3. Uczestnictwo w posiedzeniach Rady Pedagogicznej z głosem doradczym we wszystkich sprawach dotyczących praw i obowiązków ucznia z wyjątkiem promowania i klasyfikowania.
 4. Wyrażanie opinii, na wniosek dyrektora szkoły, o pracy ocenianego nauczyciela. Opinia wyrażana jest w formie opisowej na podstawie anonimowej ankiety, przeprowadzonej każdorazowo wśród uczniów Zarządu Samorządu.
 5. Przedstawianie Radzie Pedagogicznej i dyrektorowi wniosków i opinii we wszystkich sprawach a w szczególności dotyczących praw uczniów:
  1. Prawo do zapoznania się z programem nauczania, z jego treściami, celami i stawianymi wymogami.
  2. Prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu.
  3. Prawo do znajomości zasad klasyfikowania, zasad i kryteriów oceniania, a także znajomości kryteriów ocen zachowania.
  4. Prawo do organizowania działalności kulturalnej, sportowej i rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi szkoły.
 6. Uczniowski Samorząd Oddziałowy może wnosić o zmianę nauczyciela wychowawcy. Umotywowany wniosek przedstawia dyrektorowi szkoły.
 7. Samorząd Uczniowski może wskazać nauczyciela do pełnienia funkcji opiekuna samorządu.
 8. Organizacja „otrzęsin" i „dnia samorządności" 21 marca.
 9. Informowanie ogółu uczniów o swej działalności poprzez radiowęzeł, gazetkę ścienną, stronę www.gmtk.edu.pl, gazetkę „Półserio".
 10. Dysponowanie funduszami samorządu.

III. ORGANIZACJA SAMORZĄDU

 1. Wszyscy uczniowie tworzą Samorząd Uczniowski.
 2. Uczniowie wybierają własną reprezentację – Zarząd Samorządu.
 3. Zarząd Samorządu jest jedynym reprezentantem ogółu uczniów.
 4. Wybory Zarządu Samorządu oraz Przewodniczącego Samorządu odbywają się według ordynacji wyborczej, która stanowi załącznik do niniejszego regulaminu.
 5. Przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego współpracują z wychowawcami klas i władzami szkoły, uzgadniają z nimi plany pracy i ważniejsze przedsięwzięcia.
 6. Zarząd Samorządu informuje ogół uczniów o swojej działalności.
 7. Zebrania, narady, spotkania wynikające z działalności Samorządu Uczniowskiego odbywają się w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych.
 8. Samorząd Uczniowski pracuje w oparciu o roczny plan pracy.

IV. FUNDUSZE SAMORZĄDU

 1. Samorząd posiada własne fundusze, które służą do finansowania ich działalności. Dysponentami funduszów jest Zarząd Samorządu.
 2. Fundusz samorządu jest tworzony ze środków przekazanych przez władzę szkoły, Radę Pedagogiczną i inne instytucje.
 3. Operacje finansowe i dokumentacja zawarte są w księdze kasowej samorządu.

 

 

 

Z okazji Dnia Nauczyciela wszystkim nauczycielom życzymy dużo szczęścia i radości z wykonywanej pracy, Sukcesów zawodowych i ...
Dzień faceta dziś się święci, Niech Cię licho złe nie nęci, "Złe" przygody niech Cię miną Oraz troski w dal odpłyną.
W Nowym Roku 2016 życzymy Wszystkim 12 miesięcy zdrowia, 53 tygodni szczęścia, 8760 godzin wytrwałości, 525600 minut pogody ducha...
Zapraszamy na Dni otwarte 19 – 20 marca 2015r. w godzinach 8 00 – 18 00. Przyjdź, zobacz, dotknij naprawdę wart !

logo znak jakości interklasa

  logo szkoła bez przemocylogo szkoła z klasą

logo Szkoła Promująca Zdrowielogo Szkoła Przedsiębiorczości

Szkoła Odkrywców Talentów

 

 

Comenius