Polish English German

Samorządowa Szkoła Podstawowa im. Władysława Łokietka

Topola Królewska, Oddziały Gimnazjalne

Nasza miejscowość

Kościół w BłoniuBogata historia Topoli Królewskiej ściśle łączy się z przeszłością Łęczycy - miasta o długiej i bogatej przeszłości. Ślady bytności człowieka w naszej miejscowości sięgają II wieku n.e.- świadczy o tym znaleziona w Topoli moneta rzymska. Topola Królewska rozpoczęła swój historyczny żywot w...

Czytaj więcej

Centrum Sportowe

Centrum SportoweDnia 7 czerwca 2013 roku przy Gimnazjum im. Czesława Miłosza w Topoli Królewskiej otwarto nowoczesne Centrum Sportowe. Z obiektu mogą korzystać zarówno uczniowie Szkoły Podstawowej oraz Gimnazjum jak i społeczność gminy łęczyca zgodnie z obowiązującym regulaminem.

Nasi uczniowie

Laureatkami Miłoszówek 2015Laureatkami Miłoszówek 2015 zostały: Natalia Drzewiecka ma na swoim koncie liczne sukcesy wokalne i recytatorskie. Jest jednym z najlepszych krasomówców w kraju. Z dużym zaangażowaniem realizowała szkolne projekty, w tym międzynarodowe. Śpiewa w zespole...

Czytaj więcej

Nabór elektroniczny do klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych

Nabór elektroniczny na rok szkolny 2018/2019 prowadzony jest w systemie KSEON Optivum, w którym gromadzone są dane na temat szkół średnich, tworzonych przez nie oddziałów oraz pełne informacje na temat kandydatów.  Ważnym celem wykorzystania systemu komputerowego w trakcie rekrutacji jest ograniczenie liczby dokumentów i liczby wizyt kandydata w szkołach. W tradycyjnym przypadku, kandydując do trzech szkół uczeń musiał wszystkie je odwiedzić i we wszystkich złożyć podania. Dzięki wykorzystaniu systemu kandydat posługuje się wyłącznie jednym podaniem, bez względu na liczbę szkół, które wybrał, i kontaktuje się wyłącznie z jedną szkołą. Kandydat posiada bieżący podgląd procesu rekrutacji.

 • Każdy kandydat do szkoły ponadgimnazjalnej jest rejestrowany w systemie przez macierzyste gimnazjum. Po zarejestrowaniu otrzymuje do wychowawcy swój identyfikator i hasło. Bezpośrednio po wejściu na stronę internetową systemu KSEON tj. https://lodzkie.edu.com.pl/Kandydat dokonuje wyboru trzech szkół (przez szkołę należy rozumieć nie Zespół Szkół, ale konkretną szkołę np. X Liceum Ogólnokształcące przy Zespole Szkół...), jednocześnie informujemy, że w obrębie tych trzech szkół może wybrać dowolną liczbę oddziałów. Przy dokonywaniu preferencji należy pamiętać o kolejności wyborów.
 • Lista preferencji kandydata jest to lista wszystkich klas, do których chce on kandydować, uszeregowanych od klasy, na której najbardziej mu zależy, do klasy, na której zależy mu najmniej. Kandydat, któremu wyniki pozwalałyby zostać przyjętym do kilku klas, zostanie umieszczony w tej z nich, która znajduje się najwyżej na jego liście preferencji. Długość listy preferencji jest dowolna i zależy wyłącznie od kandydata. Należy pamiętać, że im dłuższa jest lista preferencji, tym większe szanse kandydata na to, że zostanie przyjęty. Szkoła pierwszego wyboru dla kandydata jest to szkoła otwierająca klasę, która znajduje się na pierwszym miejscu listy preferencji kandydata, czyli tę, na której kandydatowi najbardziej zależy.
 • Kandydat po wprowadzeniu swoich preferencji, dokonuje wydruku wniosku z systemu, podpisuje przez siebie i rodziców, bądź prawnego opiekuna i przekazuje je do szkoły ponadgimnazjalnej pierwszego wyboru, która dokonuje weryfikacji zgłoszenia. Weryfikacja zgłoszeń jest to sprawdzenie otrzymanego od kandydata dokumentu papierowego (na tym etapie podania) pod względem formalnym oraz porównanie zawartości tego dokumentu z danymi znajdującymi się w bazie danych systemu, a następnie na tej podstawie jego zaakceptowanie bądź odrzucenie. Weryfikacji dokonuje się celem uwierzytelnienia danych przechowywanych w centralnej bazie danych. Od chwili zaakceptowania zgłoszenia zablokowana zostaje możliwość dokonywania zmian w zgłoszeniu, dzięki czemu wprowadzone dane są wiarygodne i mogą służyć w dalszej części procesu rekrutacji.
 • Podobnie, jak dane osobowe i teleadresowe, również oceny, wyniki egzaminu gimnazjalnego oraz inne osiągnięcia uczniów będą przekazywane do systemu KSEON Optivum przez macierzyste gimnazja uczniów (wychowawców klas).
 • Przydział do klas następuje w terminie ustalonym w harmonogramie prowadzenia naboru.
 • W wskazanym w harmonogramie terminie składa oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum,  oryginał zaświadczenia o wynikach z egzaminu gimnazjalnego do szkoły ponadgimnazjalnej pierwszego wyboru, która dokonuje weryfikacji osiągnięć ucznia.
 • Następnie kandydat wraz z rodzicami/opiekunami prawnymi, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa musi potwierdzić wolę uczęszczania do szkoły ponadgimnazjalnej, do której został przyjęty.

 

Wypełniając podanie o przyjęcie do szkoły należy pamiętać:

 • Można kandydować do trzech szkół.
 • W każdej z wybranych szkół uczeń może wybrać dowolną liczbę klas.
 • Im więcej klas zostanie wybranych w podaniu, tym bardziej wzrastają szanse dostania się do jednej z nich.
 • Wypełniony wniosek należy złożyć w szkole ponadgimnazjalnej pierwszego wyboru. Dane zostaną wpisane do systemu komputerowego z uwzględnieniem wszystkich wskazanych szkół.
 • Bardzo ważne jest odpowiednie uszeregowanie swoich wyborów. Kolejność wpisywania poszczególnych klas do tabeli jest bardzo ważna! Na pierwszym miejscu musi znaleźć się ta klasa, na której uczniowi najbardziej zalerzy. Komputer szukając dla kandydata miejsca w klasie będzie rozpatrywał kolejne propozycje według wskazanej przez ucznia kolejności, tak długo, aż znajdzie miejsce w którejś ze wskazanych klas. Wtedy uczeń zostanie automatycznie wpisany na listę przyjętych do tej klasy, a pozostałe klasy z listy nie będą już rozpatrywane.

 

Podstawa prawna: 

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018–2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum. Download this file (rozporzadznie_men.pdf)
 • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 października 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie oświaty ( Art. 20f - (strona 50), określa jakich kandydatów przyjmuje się do szkoły ponadgimnazjalnej). Download this file (obwieszczenie_marszalka.pdf)
 • Zarządzeniem Nr 12/2018 Łódzkiego Kuratora Oświaty z dnia 31 stycznia 2018 roku. Download this file (zarządzenie_lko.pdf)

  

Koordynator ds. Naboru elektronicznego w Gimnazjum im Czesława Miłosza Piotr Cieślarek

 

Uwaga! Na terenie miasta Łodzi działa inny system naboru.

 

Z okazji Dnia Nauczyciela wszystkim nauczycielom życzymy dużo szczęścia i radości z wykonywanej pracy, Sukcesów zawodowych i ...
Dzień faceta dziś się święci, Niech Cię licho złe nie nęci, "Złe" przygody niech Cię miną Oraz troski w dal odpłyną.
W Nowym Roku 2016 życzymy Wszystkim 12 miesięcy zdrowia, 53 tygodni szczęścia, 8760 godzin wytrwałości, 525600 minut pogody ducha...
Zapraszamy na Dni otwarte 19 – 20 marca 2015r. w godzinach 8 00 – 18 00. Przyjdź, zobacz, dotknij naprawdę wart !

logo znak jakości interklasa

  logo szkoła bez przemocylogo szkoła z klasą

logo Szkoła Promująca Zdrowielogo Szkoła Przedsiębiorczości

Szkoła Odkrywców Talentów

 

 

Comenius