Polish English German

Samorządowa Szkoła Podstawowa im. Władysława Łokietka

Topola Królewska, Oddziały Gimnazjalne

Nasza miejscowość

Kościół w BłoniuBogata historia Topoli Królewskiej ściśle łączy się z przeszłością Łęczycy - miasta o długiej i bogatej przeszłości. Ślady bytności człowieka w naszej miejscowości sięgają II wieku n.e.- świadczy o tym znaleziona w Topoli moneta rzymska. Topola Królewska rozpoczęła swój historyczny żywot w...

Czytaj więcej

Centrum Sportowe

Centrum SportoweDnia 7 czerwca 2013 roku przy Gimnazjum im. Czesława Miłosza w Topoli Królewskiej otwarto nowoczesne Centrum Sportowe. Z obiektu mogą korzystać zarówno uczniowie Szkoły Podstawowej oraz Gimnazjum jak i społeczność gminy łęczyca zgodnie z obowiązującym regulaminem.

Nasi uczniowie

Laureatkami Miłoszówek 2015Laureatkami Miłoszówek 2015 zostały: Natalia Drzewiecka ma na swoim koncie liczne sukcesy wokalne i recytatorskie. Jest jednym z najlepszych krasomówców w kraju. Z dużym zaangażowaniem realizowała szkolne projekty, w tym międzynarodowe. Śpiewa w zespole...

Czytaj więcej

Program wychowawczy szkoły

 

ROK SZKOLNY 2015/2016

Główne cele działalności naszej szkoły Głównymi celami działalności Gimnazjum im. Czesława Miłosza są:

 • wychowanie młodzieży w duchu patriotycznym
 • wskazanie właściwych postaw światopoglądowych oraz wartości moralnych
 • kształcenie kompetencji społecznych i obywatelskich
 • rozwijanie kreatywności i przedsiębiorczości uczniów, warunkujących powodzenie jednostki we współczesnym świecie
 • kształtowanie właściwych relacji w obrębie społeczności szkolnej w oparciu o tolerancję, poszanowanie cudzej odmienności i zasady dobrego wychowania
 • rozwijanie kompetencji komunikacyjnych i czytelniczych
 • nabywanie lub podnoszenie  sprawności w posługiwaniu się dwoma językami obcymi
 • rozwijanie umiejętności korzystania z technologii informacyjnych
 • kształtowanie postawy świadomego odbiorcy dóbr kultury, ze szczególnym uwzględnieniem literatury
 • nabywanie umiejętności służących samokształceniu
 • przygotowanie uczniów do podjęcia nauki na kolejnym etapie kształcenia
 • kształcenie postaw prozdrowotnych, promowanie zdrowego stylu życia, zachęcanie do uprawiania sportu.

Na bazie tych celów konstruowane będą długofalowe plany rozwojowe szkoły, a także plany wynikowe oraz plany pracy wychowawczej dla poszczególnych oddziałów.

 

 MISJA

Misją Gimnazjum w Topoli Królewskiej jest zapewnienie warunków do takiego kształcenia umiejętności i postaw naszych uczniów, aby potrafili wykorzystać je w dalszym etapie nauki i byli wrażliwi na potrzeby drugiego człowieka i środowiska.  

Na każdym poziomie nauczania przybiera różne formy:

w klasie I – INTEGRACJA – W szkole nie jesteś sam – zauważ drugiego, doceń siebie!

w klasie II – TWÓRCZE DZIAŁANIE – Możesz umieć i zrobić więcej!

w klasie III – ODPOWIEDZIALNOŚĆ – Uczysz się dla siebie (dla Życia )!  

 

 

EDUKACJA W WYMIARZE INTELEKTUALNYM

 

Zadania Cele operacyjne Poziom Formy realizacji Osoba odpowiedzialna
Rozwijanie umiejętności właściwego korzystania z TV, krytycznego i refleksyjnego odbioru treści. Kształtowanie właściwych postaw w kontaktach z innymi.

Uczeń:

 • rozumie potrzebę dokonywania świadomych wyborów programów TV,
 • podejmuje próby współorganizowania imprez szkolnych i towarzyskich
  stosuje zasady savoir – vivre’u na co dzień,
 • świadomie dokonuje wyborów programów TV,
 • podaje argumenty zachęcające lub zniechęcające swych rówieśników do oglądania TV,
 • bierze udział we współorganizowaniu imprez szkolnych i towarzyskich,
 • potrafi uzasadnić wybór oglądanego programu TV,
 • ma świadomość negatywnych skutków niewłaściwego doboru
 • programu TV,
 • pełni rolę organizatora imprez szkolnych i towarzyskich
 I - III
 • pogadanka
 • dyskoteki szkolne
 • imprezy klasowe
 • filmy
 • programy TV
 • lektura
 • recenzje filmu
 • dyskusja
wychowawcy klas,
opiekun SU,
nauczyciele  języka  polskiego,
nauczyciele wiedzy o społeczeństwie,
psycholog szkolny,
nauczyciele MCI
Przekazanie nawyków dobrego gospodarowania czasem.

Uczeń:

 • zna zasady racjonalnego gospodarowania czasem,
 • umie zaplanować krótki wypoczynek,
 • umie właściwie zagospodarować czas,
 • potrafi samodzielnie zaplanować dłuższy wypoczynek,
 • potrafi zagospodarować czas swój i innych
 I - III
 •  pogadanka
 • koła zainteresowań
 • wycieczki piesze
  i rowerowe
 • zajęcia sportowe
 • gazetki szkolne
 • dyskoteki
 • zielone szkoły
   ogniska
Nauczyciele: biologii,
i w-f, wychowawcy klas,
SU
Upowszechnianie pozaszkolnych zainteresowań uczniów, rozwijanie zainteresowań hobbystycznych.
Zachęcenie do częstszego obcowania z książką i dziełem sztuki.

Uczeń:

 • potrafi wypowiedzieć się na temat swoich zainteresowań czytelniczych,
 • umie dokonać właściwego wyboru dzieła literackiego, filmowego i teatralnego,
 • potrafi wykorzystać różne źródła informacji,
 • potrafi ocenić wpływ mediów na swoją postawę,
 • rozwija swoje zainteresowania kultura i sztuką,
 • potrafi wykorzystać media jako narzędzia pracy intelektualnej,
 • potrafi dokonać  krytycznej analizy wartości ofert medialnych
 I - III
 • dyskusja
 • konkurs
 • gazetka szkolna
 • wyjazdy do kina, teatru itp.
 • pokaz

MCI, wychowawcy, nauczyciele humaniści, nauczyciele, przedmiotów artystycznych

Przekazanie zasad dotyczących  właściwej organizacji czasu
i miejsca pracy. Uświadomienie wpływu tych elementów na efektywność nauki.

Uczeń: 

 • poznaje zasady organizacji miejsca do nauki,
 • poznaje zasady racjonalnego uczenia się,
 • rozumie pojęcia: determinacja i koncentracja,
 •  potrafi zorganizować swoje miejsce do nauki,
 • rozumie i stosuje zasady racjonalnego uczenia się,
 • rozumie specyfikę pracy umysłowej i fizycznej,
 • potrafi zorganizować swój dzień,
 • poszukuje i stosuje metody koncentracji służące racjonalnemu uczeniu się
 I - III
 • pogadanka
 • filmy
 • dyskusja

wychowawcy klas, psycholog szkolny,

Rozwijanie pasji poznawczej uczniów.
Umiejętność korzystania
z różnorodnych źródeł informacji
w celu samodzielnego zdobywania wiedzy.

Uczeń:  

 • podejmuje próby rozwijania zainteresowań poznawczych,
 • rozumie potrzebę samodzielnego zdobywania wiedzy,
 • zna różnorodne źródła informacji,
 • umie przy pomocy nauczyciela korzystać ze źródeł informacji drukowanej i medialnej,
 • realizuje zainteresowania poznawcze poprzez samodzielne zdobywanie wiedzy,
 • umie samodzielnie korzystać ze źródeł informacji drukowanej i medialnej,
 • umie dokonać selekcji materiał,
 • decyduje o sposobach, formach rozwijania zainteresowań wg własnych możliwości i potrzeb,
 • dostrzega korzyści wynikające z umiejętności korzystania z różnorodnych źródeł informacji, umie dokonać świadomej weryfikacji zdobytych wiadomości
 I - III
 • udział uczniów w konkursach, zawodach, przeglądach
 • wycieczki przedmiotowe, krajoznawcze
 • przygotowanie imprez, uroczystości szkolnych
  i klasowych
 • wyszukiwanie, gromadzenie i wykorzystywanie przez uczniów informacji
  z różnych źródeł: referaty, gazetki, prace długoterminowe, pogadanki
 • testy, sprawdziany
 • koła zainteresowań
wszyscy nauczyciele,
MCI
Rozwijanie umiejętności posługiwania się językiem ojczystym, przygotowanie uczniów do publicznych wystąpień.

Uczeń:

 • stara się poprawnie posługiwać językiem ojczystym,
 • wzbogaca swoje słownictwo, unika wulgaryzmów
 • rozumie tekst pisany i mówiony,
 • korzysta z różnych źródeł informacji,
 • potrafi prezentować własny punkt widzenia, z poszanowaniem poglądów innych ludzi,
 • potrafi prezentować i uzasadnić własne zdanie podczas zajęć szkolnych oraz w różnych sytuacjach życia codziennego,
 • potrafi zabrać głos podczas wystąpień publicznych
 I - III
 • rozmowa
 • rozmowa sterowana
 • pogadanka
 • ankiety
 • testy
 • wypracowania
 • recenzje
 • analiza tekstów
 • konkursy
 • uroczystości szkolne
 • gazetki szkolne
 • zebrania samorządu szkolnego
 • udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej
wszyscy nauczyciele ze szczególnym uwzględnieniem polonistów

 

Zapobieganie wagarom oraz uświadomienie konsekwencji wynikających
z wagarowania.

Uczeń:

 • rozumie potrzebę systematycznego uczęszczania na zajęcia szkolne,
 • zna konsekwencje wynikające z wagarowania,
 • potrafi oprzeć się namowom stosując postawę asertywną,
 • podejmuje próby zapobiegania wagarom u innych uczniów,
 • planuje dalszą edukację, wybiera systematyczną pracę
 I - III
 • pogadanka
 • analiza semestralnej
  i całorocznej pracy uczniów w aspekcie indywidualnym
  i klasowym
 • zapoznanie z systemem kar i nagród
 • trening asertywności
  (np. scenki obrazujące asertywną postawę)
 • dyskusja problemowa
 • zajęcia aktywizujących wykorzystaniem metod aktywizujących
wychowawcy klas, nauczyciele przedmiotów, psycholog szkolny

 

Poznawanie zagadnień związanych z prawami człowieka i ich respektowaniem. Prawa dziecka, dokumentacja
i instytucje stojące na ich straży.

 Uczeń:

 •  wie, co oznacza pojęcie „prawa człowieka” i jakie podstawowe prawa jednostki ludzkiej wchodzą w ich zakres,
 • wymienia normujące je podstawowe akty prawne (Europejska Konwencja Praw Człowieka, Konwencja Praw Dziecka),
 • wie, jaka instytucja sądownictwa międzynarodowego czuwa nad przestrzeganiem praw człowieka w świecie (Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu),
 • zna najważniejsze organizacje pozarządowe, zajmujące się egzekwowaniem praw człowieka (Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Amnesty International, UNICEF),
 • ma świadomość, że istnieje stanowisko Rzecznika Praw Dziecka, do którego może zwrócić się, gdy łamane są jego prawa.
 • rozumie, że rozpowszechnianie obelżywych treści za pośrednictwem Internetu to przejaw łamania praw człowieka podlegający karze.
 I - III
 • pogadanka,
 • dyskusja
 • zajęcia aktywizujące z wykorzystaniem Internetu,
 • gazetka ścienna,
 • film edukacyjny
 • gazetka szkolna

 

wychowawcy klas, nauczyciele wszystkich przedmiotów ze szczególnym uwzględnieniem nauczycieli wiedzy o społeczeństwie, historii i języka polskiego.

 

Zapoznanie
z procedurami demokratycznymi
w społeczności szkolnej. Poznawanie własnych praw i obowiązków.

Uczeń: 

 • poznaje własne prawa i obowiązki wynikające ze Statutu Szkoły i stosuje się do nich,
 • rozumie, na czym polegają demokratyczne procedury społeczności szkolnej,
 • rozumie sens istnienia i działania SU,
 I - III
 • pogadanka,
 • dyskusja
wychowawcy klas,
nauczyciele wszystkich przedmiotów, ze szczególnym uwzględnieniem nauczycieli wiedzy
o społeczeństwie, historii i języka polskiego.
Rozwijanie umiejętności interpersonalnych. Kształcenie relacji z innymi ludźmi w oparciu o zasady tolerancji.

 

Uczeń: 

 • zna podstawowe zasady i formy komunikowania się,
 • wie, co to jest tolerancja,

 

 • stosuje zasady tolerancji wobec osób o odmiennych poglądach,
 • umie zaprezentować własną opinię rzeczowo ją argumentując,

 

 • rozumie, że dyskusja jest twórczą formą rozwiązywania konfliktów,
 • umie prowadzić dyskusję, bronić swoich racji i przyjmować do wiadomości argumenty innych.

 

I

 

 

II

 

 

 

 

III

 • pogadanka
 • ankieta
 • prowadzenie dyskusji
 • kampania wyborcza SU
 • trening asertywności (scenki)
SU, wychowawcy klas,
nauczyciele języka polskiego

 

 

EDUKACJA W WYMIARZE SPOŁECZNO-MORALNYM

 

Zadania

 Cele operacyjne

 Poziom 

 Formy realizacji 

Osoba odpowiedzialna 

Umacnianie poczucia więzi z całą społecznością szkolną poprzez udział w pracach SU. Rozwijanie poczucia współodpowiedzialności za realizację zadań SU. Tworzenie obrzędowości szkolnej.

Uczeń:

 • wie, co to jest Samorząd Uczniowski,
 • zna cele działania SU,
 • rozumie potrzebę współpracy,
 • bierze udział w tworzeniu dokumentów szkolnych,
 • zna prawa i obowiązki ucznia,
 • bierze udział w pracach SU,
 • czuje się odpowiedzialny za realizowane zadania,
 • bierze udział w uroczystościach szkolnych,
 • tworzy szkolne tradycje
  i obyczaje,
 • podejmuje działania na rzecz szkoły i środowiska
I, II, III
 • zebrania SU
 • dyskusja
 • wybory Samorządu Uczniowskiego
 • udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej
 • gazetki ścienne
 • kronika szkolna
 • uroczystości szkolne
 • spotkania z lokalnymi władzami
 • konkursy, prace za rzecz szkoły i środowiska
 • akcje

opiekun SU,
SU,

 

 

 

 

wychowawcy klas,
MCI

Umocnienie więzi rodzinnych. Uwrażliwianie na potrzeby ludzi starszych, gotowość niesienia pomocy. Zwrócenie uwagi na specyficzne prawa
i obowiązki poszczególnych członków rodziny wynikające
z pełnionych przez nich ról społecznych.

Uczeń:

 • zna prawa i obowiązki rodziców,
 • zna zasady etyczno-moralne wynikające z przykazań boskich – 4,5,6
 • zna instytucje chroniące prawa dziecka, do których
  w razie konieczności może się zwrócić,
 • podejmuje próby, aby żyć zgodnie z zasadami etyczno-moralnymi,
 • odnosi się z szacunkiem do osób starszych,
 • podejmuje próby propagowania zasad etyczno-moralnych w grupie rówieśniczej i najbliższym środowisku,
I, II, III
 • pogadanki
 • dyskusje
 • apele
 • akademie
 • trening asertywności
 • zielone szkoły
 • drama
 • akcje SKW
wychowawcy klas,
katecheci,
psycholog szkolny,
Szkolny Klub Wolontariatu,
nauczyciele języka polskiego
Rozwijanie umiejętności interpersonalnych. Kształcenie relacji z innymi ludźmi
w oparciu o zasady tolerancji.
   I - III    
Rozwijanie poczucia odpowiedzialności za poszczególnych uczniów w klasie. Zachęcanie do otwarcia na potrzeby innych. Walka z agresją.

Uczeń:

 • rozumie pojęcie „agresja”, wie, że może ona przyjąć różne formy (przemoc fizyczna lub psychiczna, agresja słowna, wykluczenie z grupy rówieśniczej).
 • komunikując się z innymi, unika wulgaryzmów oraz dosadnego, grubiańskiego słownictwa,
 • rozumie, że aktów agresji dopuścić się można poprzez wykorzystanie sieci internetowej do rozpowszechniania obelżywych, godzących w godność drugiego człowieka treści.
 • podejmuje próby pomocy kolegom w trudnych sytuacjach, np. w czasie choroby, przy trudnościach
  w nauce,
 • umie współpracować z innymi uczniami w czasie pobytu
 • w szkole i poza nią,
 • stara się rozwiązywać konflikty na drodze negocjacji,
 • rozumie, że zachowanie agresywne nie jest właściwym sposobem osiągania pożądanych celów,
 I - III
 • odwiedziny
  w domu
 • spotkania pozalekcyjne
 • praca w grupach
  w czasie lekcji
 • udział w uroczystościach szkolnych, dyskotekach, wycieczkach, ogniskach
 • nagrody i kary
wychowawcy klas
Przygotowanie do dokonywania samooceny, wzbudzanie chęci pracy nad sobą. Kształcenie umiejętności właściwego wartościowania
i oceny cech, postaw oraz zachowań własnych lub innych osób. Zachęcanie do  akceptacji siebie.

Uczeń:

 •  uczy się akceptować siebie,
 • rozumie pojęcie samooceny,
 • potrafi wartościować cechy charakteru,
 • zna swoje mocne i słabe strony,
 • potrafi obiektywnie ocenić  siebie i innych,
 • rozumie potrzebę pracy nad własnym charakterem,
 • pracuje nad własnym charakterem,
 • stosuje zachowania asertywne,
 • potrafi wyrażać własne sądy i opinie
 I - III
 • dyskusja
 • pogadanka
 • analiza przykładów
 • analiza postępowania swojego i kolegów
 • analiza filmów, literatury
psycholog szkolny,
wychowawcy klas,
nauczyciele języka polskiego
Postrzeganie klasy jako elementu społeczności szkolnej. Rozwijanie poczucia odpowiedzialności za działania klasowe i zespołowe.

Uczeń:

 • zdaje sobie sprawę z obowiązków wynikających z tego, że jest członkiem społeczności szkolnej, zna kompetencje SU i SK,
 • dąży do zintegrowania klasy,
 • podejmuje próby pomocy uczniom słabym,
 • stosuje się do norm panujących w zespole klasowym,
 • rozumie potrzebę współżycia w zespole klasowym,
 I - III
 • udział w wyborach SU i SK
 • udział w konkursach przedmiotowych
 • dyskusja
 • pogadanka
 • drama
 • udział w akademiach
  i imprezach szkolnych
 • pomoc koleżeńska
opiekun SU,
wszyscy nauczyciele,
psycholog szkolny
Kształtowanie umiejętności współżycia między ludźmi – eliminowanie egoizmu, otwarcie na potrzeby innych.

 Uczeń:

 • rozumie potrzebę współżycia
  z ludźmi:
  • w grupie
  • w zespole
  • w szkole
  • w rodzinie
  • w społeczeństwie,
 • rozumie istotę egoizmu,
 • podejmuje próby eliminowania egoizmu u siebie i u innych,
 • podejmuje próby organizowania pomocy ludziom potrzebującym,
 • stosuje, na co dzień zasady właściwego współżycia miedzy ludźmi (uprzejmość, uczynność, aktywność, praca na rzecz grupy),
 • umie i chce zorganizować pomoc
 I - III
 •  pogadanka
 • drama
 • dyskusja problemowa
 • analiza postępowania własnego i innych
 • rozmowa sterowana
 • dyskusja
 • akcje, zbiórki dla osób potrzebujących
 • współpraca
  z Domem Pomocy Społecznej
 • trening asertywności
 • zbiórki potrzebnych rzeczy
 • udział
  w uroczystościach klasowych (Wigilia, andrzejki)
wychowawcy klas,
psycholog szkolny,
Szkolny Klub Wolontariatu
 Poznanie najbliższej okolicy i jej historii. Podkreślenie wartości, jaką stanowi wspólnota lokalna i jej kultura. Działanie na rzecz ochrony regionalnego dziedzictwa kulturowego.

 Uczeń:

 • zna historię własnej miejscowości i najbliższej okolicy,
 • zna kulturę i miejsca pamięci narodowej własnego regionu,
 • rozumie rolę instytucji lokalnych (samorządu, organizacji społecznych),
 • bierze udział w uroczystościach szkolnych, środowiskowych, imprezach związanych z historią regionu, wycieczkach,
 • kultywuje tradycje regionu,
 • potrafi określić swoje miejsce we wspólnocie lokalnej,
 • bierze udział w podtrzymywaniu
 • regionalnych tradycji kulturowych
 I - III
 • plakat
 • konkurs
 • wycieczki krajoznawcze, do miejsc pamięci narodowej, instytucji lokalnych,
 • gazetka szkolna
 • referaty
 • spotkania z samorządowcami
 • wywiady
 • akademie
 • udział w imprezach środowiskowych
 • dyskusje
 • pogadanki
nauczyciele historii, wiedzy o społeczeństwie, geografii, przedmiotów artystycznych,
wychowawcy klas
Wpojenie przekonania o konieczności respektowania praw człowieka
w społeczeństwie
i społeczności szkolnej.

 Uczeń:

 • piętnuje przejawy łamania podstawowych praw jednostki ludzkiej, takich jak: prawo do życia, wolności sumienia i wyznania, swobody myśli i słowa, godnego traktowania, wolności osobistej, prywatności,
 • rozumie konieczność akceptowania cudzej odmienności, którą postrzega jako przejaw różnorodności świata,
 • zdaje sobie sprawę z tego, iż każde działanie godzące w prawa człowieka jest moralnie naganne,
 • prawidłowo kształtuje swoje relacje z innymi ludźmi, opierając je na tolerancji i poszanowaniu godności jednostki ludzkiej
 I - III
 •  drama,
 • dyskusja,
 • praca w grupach,
 • analiza postępowania własnego i innych,
 • pomoc koleżeńska
wychowawcy klas i inni nauczyciele, psycholog szkolny
Tworzenie szkolnych regulaminów
i innych dokumentów (np. Kontrakt Nauczyciel- Uczeń). Praca na rzecz stworzenia właściwego wizerunku szkoły w społeczności lokalnej
i poza nią.

 Uczeń:

 • bierze udział w tworzeniu regulaminów i szkolnych aktów prawnych,
 • umie dochodzić własnych praw,
 • stosuje się do procedur demokratycznych,
 • umie działać zespołowo,
 • świadomie kultywuje zwyczaje i obrzędy szkolne, w miarę potrzeb tworzy nowe,
 • bierze aktywny udział w tworzeniu wizerunku szkoły poprzez udział w szkolnych imprezach
  i uroczystościach
 I - III
 • kampania wyborcza SU
 • pogadanka
 • dyskusja: WOS, godz. z wych.
 • udział w posiedzeniach RP
 • działalność SU
 • tworzenie kontraktu
 • udział w głosowaniach szkolnych i klasowych
 • praca w grupach
 • udział w imprezach sportowych
 • dyskusja
 • rozmowy z pedagogiem
  i wychowawcą
 • udział w uroczystościach
  i imprezach szkolnych
  i klasowych
 • udział w występach międzyszkolnych (konfrontacje)
 • prowadzenie kroniki
 • gazetka szkolna
opiekun SU, SU,
nauczyciele wiedzy
o społeczeństwie,
wychowawcy klas,
psycholog szkolny
Kształtowanie
i rozwój świadomości narodowej, poczucia przynależności do narodu i więzi z nim. Kształtowanie postaw patriotycznych.

Uczeń:

 •  zna symbole narodowe i szkolne potrafi przyjąć właściwą postawę wobec polskich symboli narodowych i szkolnych,
 • rozumie pojęcie patriotyzm,
 • zna cechy dobrego patrioty,
 • rozumie pojęcie wolności,
 • dąży do poznania historii własnego państwa oraz dorobku kultury narodowej,
 • zna cenę wolności Polski i Polaków,
 • odnosi się z szacunkiem do ludzi walczących o wolność,
 • zna historię własnego państwa
 • czuje się odpowiedzialny za losy własnej ojczyzny kultywuje polskie tradycje narodowe
 • rozróżnia postawy patriotyczne, nacjonalistyczne i szowinistyczne
 I - III
 • pokaz
 • pogadanka
 • obserwacja
 • dyskusja
 • apel, uroczystość  szkolna
 • spotkanie z weteranem
 • wywiad
 • wycieczka do miejsc pamięci, muzeum
 • opieka nad miejscem pamięci narodowej
 • konkursy
 • uroczystości narodowe
 • dyskusja na podstawie przygotowanych materiałów
nauczyciele historii, wiedzy                        o społeczeństwie, języka polskiego,
wychowawcy klas
Wpojenie szacunku dla pracy własnej
i cudzej. Znajomość potrzeb lokalnego rynku pracy.

Uczeń:

 • rozumie konieczność wzięcia odpowiedzialności za swoją przyszłość, 
 • rozumie, że praca jest źródłem dobrobytu materialnego, próbuje właściwie ocenić pracę swoją i innych
 • zna potrzeby lokalnego rynku pracy
 I - III
 •  praca na rzecz klasy
 • dyskusje i pogadanki
 • stawianie ucznia w sytuacji zadaniowej
  i rozliczanie
  z podjętych decyzji
 • ocena własnych osiągnięć
 • praca na rzecz szkoły
  i środowiska
 • udział w zajęciach pozalekcyjnych
  i konkursach
 • dyskusje i pogadanki
 • wycieczka do biura pracy, zakładów pracy
 • wywiady
psycholog szkolny,
wychowawcy klas
Edukacja europejska.

Uczeń:

 • wie, jakie prawa przysługują człowiekowi,
 • zna rodowód (grecko-rzymski) integrującej się Europy
 • dostrzega konieczność  otwartości i tolerancji wobec przedstawicieli innych krajów,
 • rozumie istotę i genezę procesów integracyjnych,
 • zna najważniejsze dokumenty normalizujące prawa człowieka oraz instytucje, które czuwają nad ich przestrzeganiem.
 • postrzega siebie jako Polaka-Europejczyka, rozumie istotę demokracji będącej warunkiem  rozwoju państw europejskich w ramach UE,
 • nazywa państwa członkowskie oraz kandydatów do członkostwa w UE,
 • rozumie wymiar ekonomiczny i polityczny UE,
 • zna organizacje międzynarodowe i ich działania w zakresie bezpieczeństwa europejskiego,
 • zna najważniejsze instytucje europejskie,
 • posiada umiejętności do aktywnego uczestnictwa w życiu społeczeństwa, narodu oraz życiu publicznym zintegrowanej Europy.
 I - III   wychowawcy klas
nauczyciele historii, wiedzy o społeczeństwie,
 j. obcych
Rozwijanie aktywności, kreatywności, przedsiębiorczości uczniów. Wpojenie poczucia odpowiedzialności za własną przyszłość.

 Uczeń:

 • zna znaczenie pojęć: kreatywność, przedsiębiorczość
 • bierze udział w różnorodnych przedsięwzięciach, projektach i innych formach aktywności na terenie szkoły i poza nią.
 • zgłasza propozycje działań w obszarze edukacyjnym lub społecznym
 • zdaje sobie sprawę z faktu, że każdy jest kowalem własnego losu, jest więc odpowiedzialny za swą przyszłość.
 I - III
 • udział w realizacji projektów, programów, kołach zainteresowań, działalności wolontaryjnej.
wszyscy nauczyciele

 

 

EDUKACJA W WYMIARZE ZDROWOTNYM

 

 Zadanie 

 Cele operacyjne

Poziom

 Formy realizacji

Osoby odpowiedzialna 

Bezpieczeństwo
w ruchu drogowym.

Uczeń:

 • zna zasady bezpiecznego poruszania się w ruchu drogowym,
 • analizuje sytuacje w ruchu drogowym,
 • zna znaki i sygnały w ruchu drogowym,
 • potrafi udzielić pierwszej pomocy,
 • wie jak zachować się podczas wypadku drogowego,
 • analizuje sytuacje w ruchu drogowym,
 I - III
 • pogadanka
 • ćwiczenia
 • konkursy
 • pokaz z objaśnieniem
 • ćwiczenia praktyczne
 • spotkanie
  z policjantem
nauczyciel zajęć technicznych,
Bezpieczeństwo
w szkole i w czasie wolnym.

Uczeń:

 • zna zasady bezpieczeństwa w środkach komunikacji,
 • stosuje się do poleceń opiekunów podczas dojazdów do i ze szkoły,
 • zna regulamin pracowni chemii i fizyki oraz zasady bezpieczeństwa podczas zajęć wychowania fizycznego,
 • zna numery i sygnały alarmowe,
 • potrafi zachować się w sytuacji zagrożenia,
 • rozumie skutki zagrożeń cywilizacyjnych,
 • zna  podstawowe znaki ostrzegawczych,
 • bierze odpowiedzialność za swoje zachowanie,
 
 • pogadanki
 • plakaty
 • wycieczki
 • filmy
 • akademie, apele dyskusje
 • pozorowany alarm przeciwpożarowy
 • książki
 • gazetki tematyczne
 • dyżury uczniowskie podczas przerw
wychowawcy klas, nauczyciele: techniki, chemii, fizyki, w-f, nauczyciele opiekunowie dowozów
Promocja zdrowego stylu życia i aktywności fizycznej.

Uczeń:

 •  zna sposoby spędzania czasu wolnego,
 • dostrzega różnice między czynnym i biernym sposobem spędzania wolnego czasu,
 • rozumie potrzebę czynnego wypoczynku,
 • wie, jakie korzyści wynikają z aktywnego trybu życia,
 • zna ćwiczenia wpływające na prawidłową postawę ciała,
 • potrafi samodzielnie zorganizować atrakcyjne formy spędzania czasu wolnego,
 • zna obiekty sportowe w gminie,
 • wie gdzie i jakie dyscypliny sportowe może rozwijać i doskonalić ,
 • umie samodzielnie dotrzeć do tych informacji,
 • rozumie że uprawianie sportu ma wpływ na sylwetkę,
 • rozumie, że prawidłowy rozwój fizyczny wpływa na prawidłowy rozwój intelektualny i emocjonalny,
 • stara się prowadzić zdrowy tryb życia,
 • potrafi zachęcić innych do czynnego wypoczynku.
 I - III
 • pogadanka
 • plakaty
 • spacery
 • wycieczki (piesze, rowerowe)
 • udział w zawodach sportowych
 • zajęcia SKS
 • wyjazd na basen
 • zwiedzanie obiektów sportowych
 • wywiady i spotkania ze sportowcami
 •  „Dzień Sportu” impreza z okazji Dnia Dziecka,
 • gazetki tematyczne
wychowawcy klas,
nauczyciele w-f, biologii
Edukacja ekologiczna.

Uczeń:

 • rozumie zależności między człowiekiem a naturą,
 • jest świadomy, że czyste środowisko stanowi podstawowy warunek życia biologicznego na Ziemi,
 • zna przyczyny i skutki degradacji środowiska,
 • zna pojęcia recykling i surowce wtórne,
 • zna sposoby wykorzystania surowców wtórnych,
 • dba wraz z rodziną o czystość środowiska i świadomie ogranicza jego degradację,
 • przenosi prawidłowe nawyki do rodzinnego domu,
 • czuje się współodpowiedzialny za stan środowiska,
 • dostrzega walory natury, rozumie potrzebę tworzenia różnych form ochrony przyrody
 I - III
 • pogadanka
 •  dyskusja
 • wycieczka po najbliższej okolicy, do oczyszczalni i na wysypisko śmieci,
 • wycieczki krajoznawcze
 • zbiórka surowców wtórnych i ich segregacja
 • udział w akcji Sprzątanie Świata
 • konkursy
nauczyciele biologii, geografii, chemii,
wychowawcy klas
Uświadomienie, że higiena osobista i prawidłowe nawyki żywieniowe mają istotny wpływ na zdrowie i rozwój fizyczny młodego człowieka.

Uczeń:

 •  dba o higienę osobistą i otoczenia, wie, co to znaczy zdrowa żywność,
 • przestrzega zasad racjonalnego żywienia,
 • wie jak utrzymywać higienę osobistą w okresie dojrzewania,
 • dba o czystość w miejscu nauki  i wypoczynku,
 • zna zasady korzystania z usług służby zdrowia i stosuje je w praktyce,
 • propaguje zasady racjonalnego żywienia, wie jak zapobiegać chorobom
 I - III
 • pogadanka
 • prezentacja, pokaz
 • film
 • spotkanie z przedstawicielami służby zdrowia
 • wycieczka do ZOZ-u
   
 • gazetki
 • plakat
wychowawcy klas,
nauczyciele biologii, chemii
Profilaktyka uzależnień.

Uczeń:

 • zna wpływ i skutki uzależnień (od papierosów, alkoholu, substancji psychotropowych i dopalaczy oraz komputera),
 • potrafi oprzeć się namowom stosując postawę asertywną,
 • zna zagrożenia wynikające ze stosowania substancji uzależniających
 • dokonuje świadomego wyboru stylu życia,
 • rozumie potrzebę korzystania z pomocy w sytuacjach kryzysowych
 I - III
 • trening asertywności
 • pokaz
 • pogadanka
 • filmy
nauczyciel biologii,
wychowawcy klas,
psycholog szkolny

 

 

UZUPEŁNIENIE PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO SZKOŁY

ZWIĄZANE Z WYBOREM CZESŁAWA MIŁOSZA NA PATRONA NASZEGO GIMNAZJUM

 

Zadania 

Cele operacyjne

 Poziom 

 Formy realizacji 

Osoby odpowiedzialne
Zapoznanie z biografią i biografią twórczą Czesława Miłosza. Wytworzenie więzi emocjonalnej między uczniami i postacią patrona.

Uczeń:

 • zna biografię patrona szkoły
 • bierze udział, w uroczystościach związanych z patronem szkoły, współtworząc jej tradycje,
 • odnosi się z szacunkiem
  do postaci patrona
I
 • gazetki ścienne
 • notatki w kronice i na stronie internetowej gimnazjum
 • pogadanki
 • dyskusje
 • wycieczki
 • prelekcje
 • konkursy
 • Dzień Patrona
wychowawcy klas,
nauczyciele języka polskiego, MCI

Kształtowanie właściwej postawy moralno - etycznej poprzez odwołanie do twórczości oraz biografii patrona szkoły (przez właściwą postawę moralno - etyczną rozumie się: poszanowanie godności jednostki ludzkiej, umiłowanie prawdy, akceptację prymarnych wartości, takich jak: tolerancja, sprawiedliwość, altruizm).

 

Uczeń:

 • rozumie moralne znaczenie wyborów życiowych, które stały się udziałem Czesława Miłosza
 • podejmuje trud powielania wzorców zachowań, których dostarczają koleje życia patrona
 •  w oparciu o treści zawarte    
  w twórczości Czesława Miłosza podejmuje próbę świadomego kształtowania swojego światopoglądu
 • rozumie potrzebę poszanowania godności każdego człowieka
  i życia w prawdzie
 • opiera swoje relacje z innymi ludźmi na tolerancji, szacunku
  i bezinteresowności
II - III
Stymulowanie rozwoju intelektualnego ucznia poprzez zachętę do podejmowania trudu częstszego obcowania z dziełem literackim.

Uczeń:

 • rozumie potrzebę samokształcenia
 • sięga do dzieł Czesława Miłosza szukając w nich inspiracji do samodzielnej refleksji
 • rozumie znaczenie literatury jako ważnego elementu kultury
 • wie, że obcując z dziełem literackim, obcuje z fragmentem wielowiekowego dorobku myśli ludzkiej
 I - III    
Kształtowanie postawy świadomego patriotyzmu, wolnego od tendencji szowinistycznych, otwartego na bogactwo kulturowe mniejszości narodowych,a także innych nacji w zjednoczonej Europie i poza nią.

 Uczeń:

 • wie, co oznaczają pojęcia: nacjonalizm, szowinizm, antysemityzm i ma do tego typu postaw właściwy stosunek
 • wie, że żadna nacja lub grupa etniczna nie może rościć  sobie prawa do bezwzględnej dominacji i dyskryminowania innych, żyjących w obrębie tej samej struktury państwowej albo administracyjnej, nacji lub grup etnicznych
 • rozumie, że mniejszości narodowe przyczyniają się do wzbogacenia kultury i tradycji narodowych
 • wie, że patriotyzm w żadnej mierze nie może wiązać się
  z niechęcią do mniejszości manifestujących swą odrębność narodowościową, kulturową i religijną
 I - III    

 

 

UZUPEŁNIENIE PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO SZKOŁY ZWIĄZANE
ZE WSPÓŁPRACĄ SZKOŁY Z RODZICAMI

 

 Cele

Formy współpracy

 Zasady współpracy 

 • efektywny przepływ informacji rodzic -nauczyciel
 • wzajemne poznanie się
 • zrozumienie potrzeb, problemów i oczekiwań wobec siebie nawzajem
 • wspólne uzgodnienie zasad, form i metod działań
 • wspólne podejmowanie decyzji dotyczących usprawniania działalności opiekuńczo - wychowawczej szkoły
 • uświadomienie rodzicom konieczności przestrzegania praw dziecka
 • poszerzanie wiedzy rodziców lub opiekunów, na temat prawidłowości rozwoju i zaburzeń zdrowia psychicznego gimnazjalistów
 • organizowanie spotkań z udziałem rodziców
 • kontakty za pośrednictwem dziennika elektronicznego
 • comiesięczne dyżury pedagogiczne
 • indywidualne rozmowy z rodzicami poszczególnych uczniów lub całych zespołów klasowych inicjowanych okazjonalnie w miarę potrzeb
 • konsultacje z udziałem psychologa lub pedagoga szkolnego w celu wypracowania wspólnego sposobu postępowania z dzieckiem sprawiającym trudności wychowawcze bądź mającym trudności w nauce
 • kierowanie do poradni psychologiczno - pedagogicznej
 • informowanie o możliwościach współpracy ze specjalistami z poradni psychologiczno - pedagogicznej
 • organizowanie pogadanek dla rodziców
 • spektakle profilaktyczne
 • udostępnianie rodzicom literatury pomocniczej z zakresu wychowania dzieci
 • wizyty (wychowawcy, ewentualnie lub/i psychologa/pedagoga szkolnego w domach rodzinnych uczniów
 • pomoc rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej (bezpłatne obiady, stypendia, działalność wolontaryjna itp.)
 • udział rodziców w organizacji imprez szkolnych i klasowych
 • nadzór wychowawczy rodziców w czasie trwania choinki szkolnej oraz balu absolwentów
 • działalność Rady Rodziców
 • wsparcie finansowe lub rzeczowe dla szkoły (dobrowolne wpłaty na konto Rady Rodziców, 1%podatku, dary rzeczowe)
 • zakres pracy wychowawczej szkoły w danym roku szkolnym przedstawiony jest rodzicom na zebraniu rodziców
 • każdy z rodziców ma możliwość  uczestniczenia w życiu szkoły i klasy
 • rodzice powinni uczestniczyć
  w zebraniach rodziców
 • rodzice powinni systematycznie kontrolować postępy swoich dzieci
  w nauce
 • rodzice mają prawo korzystać
  z pomocy wychowawcy klasowego, psychologa szkolnego w rozwiązywaniu problemów wychowawczych
 • rodzice powinni dbać o odpowiedni strój i wygląd dziecka
 • rodzice mogą współpracować ze szkołą poprzez uczestnictwo w imprezach kulturalnych, działaniach gospodarczych (remontach)

 

 

Załącznik 1

 

HARMONOGRAM IMPREZ SZKOLNYCH

 

 Termin

 Rodzaj imprezy

 Organizator i osoba odpowiedzialna

Wrzesień

Wojewódzka Inauguracja Roku  Szkolnego 2015/2016

dyrektor p. Jolanta Kuropatwa

wicedyrektor p. Agnieszka Modlińska

Wybory Zarządu SU

opiekun SU

Europejski Dzień Języków

Zespół języków obcych

Październik

Ślubowanie klas pierwszych (otrzęsiny)

Wychowawcy klas I

Miłoszada- I Powiatowe Potyczki Artystyczne w Topoli Królewskiej

Dzień Patrona

I. Bartczak, A. Łuczak

Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych

K. Bednarek, M. Kowalczyk, S. Doniak

Obchody Tygodnia dla Oszczędzania

M. Jasiaczek, A. Wyrzykowska 
Halloween A. Wypych-Wilińska, E. Gryglewska
Listopad 

Rocznica Odzyskania Niepodległości

A. Kowalska

Dzień Jabłka

I. Derkowska 

Dzień Tolerancji

M. Jeziorska, A. Wypych-Wilińska 

Grudzień

Tydzień Wolontariatu

I. Bartczak, A. Lickowska

Scenka Bożonarodzeniowa

Jasełka

Zespół Języków Obcych

B. Kupis, J.Tracz

Finał projektu NIDA

R. Kubiak, E. Gryglewska, M. Modlińska, M. Tober

Dni Bez Nienawiści

A. Zarzycka-Durda, M. Kowalczyk

Styczeń

Noworoczny Konkurs Tańca

M. Miarka, M. Kubiak, wychowawcy klas

Luty

Spektakl profilaktyczny

R. Kubiak, A. Modlińska

Dzień Bezpiecznego Internetu

K. Bednarek, P. Cieślarek

Marzec

Dzień Lasu

B. Kuś

Dzień Samorządności

A. Wypych-Wilińska
Dzień Teatru

R. Kubiak, E. Gryglewska, A. Modlińska

Kwiecień

Dzień Książki i Praw Autorskich

K. Bednarek, M. Kowalczyk   P. Cieślarek

Maj

Uchwalenie Konstytucji 3 Maja

A. Lickowska

Dzień Europy

M. Jeziorska

Wojewódzki Konkurs Gazetek Szkolnych "Gimnazjalni Żurnaliści"

S. i B. Doniakowie, R. Kubiak

Czerwiec

Dzień Zdrowia

Dzień Sportu

I Powiatowy Turniej Artystyczny "ArtMix"

W ramach Szkoły Współpracy,

B. Kuś, M. Przybylak, nauczyciele wych.-fiz.

A. Łuczak

Uroczystość  ukończenia szkoły przez uczniów klas III

 Zakończenie roku szkolnego 2015/2016

wychowawcy klas III

 dyrektor p. Jolanta Kuropatwa

wicedyrektor p. Agnieszka Modlińska

 

 

 

Załącznik nr 2

WIZERUNEK ABSOLWENTA GIMNAZJUM IM. CZESŁAWA MIŁOSZA

 

Uczeń:

 

 1. jest wyposażony w kompetencje kluczowe, które pomogą mu w rozwoju zdolności i osobowości oraz pozwolą na jak najlepsze funkcjonowanie w nowoczesnym społeczeństwie;
 2. umie podejmować decyzje, jest kreatywny i przedsiębiorczy;
 3. stara się być uczciwym człowiekiem;
 4. potrafi korzystać z różnych źródeł wiedzy;
 5. przyjmuje odpowiedzialność za swoje czyny;
 6. konsekwentnie dąży do wyznaczonych celów;
 7. przestrzega praw człowieka;
 8. jest otwarty, tolerancyjny, gotowy do akceptacji odmienności kulturowej czy wyznaniowej;
 9. dostrzega potrzeby innych ludzi, wyróżnia się wrażliwością i empatią;
 10. jest przygotowany do kontynuowania nauki (pod względem merytorycznym i mentalnym);
 11. umiejętnie  wykorzystuje technologię informatyczną;
 12. jest patriotą, kultywuje tradycje narodowe;
 13. podejmuje obowiązki obywatelskie;
 14. umie radzić sobie  w trudnych sytuacjach życiowych, jest asertywny,  pokojowo rozwiązuje konflikty;
 15. jest świadomym uczestnikiem i odbiorcą kultury;
 16. preferuje zdrowy styl życia;
 17. czuje się współodpowiedzialny za stan środowiska naturalnego.

 

Załącznik nr 3

 

SYSTEM KAR I NAGRÓD

 

System kar

 

Kradzieże (w tym danych elektronicznych)
 • rozmowa z wychowawcą
 • rozmowa z dyrektorem
 • wezwanie rodziców
 • publiczne przyznanie się do winy
 • interwencja policji
 • przeniesienie do innej szkoły
 • obniżona ocena z zachowania do nagannej
Wagary
 • rozmowa z rodzicami
 • powyżej 50 godzin nieusprawiedliwionych - ocena ze sprawowania nieodpowiednia
 • powyżej 50 % godzin nieusprawiedliwionych – brak klasyfikacji (możliwość zdania egzaminu klasyfikacyjnego na wniosek ucznia i jego rodziców) oraz ocena naganna
Papierosy, alkohol, narkotyki
 • rozmowy z wychowawcą i rodzicami
 • pozbawienie prawa udziału w imprezach szkolnych (np. dyskoteka) w danym okresie klasyfikacyjnym
 • obniżenie oceny zachowania do nieodpowiedniej za jednorazowe złamanie zakazu palenia papierosów lub picia alkoholu na terenie szkoły jak i poza nią
 • ocena naganna za posiadanie, używanie lub rozprowadzanie środków odurzających bądź substancji psychotropowych, a także  spożywanie napojów alkoholowych lub palenie wyrobów tytoniowych
Nie wywiązywanie się z obowiązków nakładanych przez kontrakt Nauczyciel - Uczeń
 • prace porządkowe na rzecz szkoły i klasy
 • naprawa szkód
 • obniżenie oceny zachowania

konflikt z prawem zachowania agresywne stosowanie w szkole przemocy fizycznej wobec uczniów, nauczycieli lub innych osób poprzez zniesławienie, agresję lub prowokację, przemoc psychiczną i cyberprzemoc

 • rozmowy z wychowawcą,  dyrektorem szkoły oraz rodzicami
 • obniżenie oceny zachowania (w przypadku dotkliwego pobicia do oceny nagannej)
 • publiczne przeproszenie

 

System nagród

 

Wysoka frekwencja
 • nagroda książkowa (100% frekwencja na przestrzeni trzech lat)
 • list gratulacyjny w przypadku 100% frekwencji w jednym roku szkolnym
Udział w konkursach szkolnych
 i zewnętrznych
 • zdobywcy I-III miejsca – w konkursach szkolnych oraz laureaci konkursów zewnętrznych – umieszczenie na stronie internetowej, pochwała na forum szkoły, wpis do kroniki, informacja w gazetce szkolnej, ewentualnie nagrody ufundowane przez dyrektora szkoły lub inne organy
Zaangażowanie w życie szkoły
i społeczności szkolnej oraz klasowej
 • ciągłe zaangażowanie w prace SU – list pochwalny, wpis na stronie internetowej, nagroda rzeczowa
 • zaangażowanie w życie szkoły, klasy – wpływ na podniesienie oceny zachowania
Pomoc w nauce uczniom słabszym
 • pochwała na forum klasy
 • wpływ na podwyższenie oceny zachowania

 

Nagrody specjalne

 

Puchar Dyrektora Szkoły
 • Otrzymuje go zespół klasowy, który uzyskał najwyższą średnią dydaktyczną w danym roku szkolnym.
Miłoszówka Roku
 • Nagroda dla ucznia, który szczególnie godnie reprezentuje Gimnazjum im. Cz. Miłosza w Topoli Królewskiej, wyróżnia się w działalności na różnych polach, stanowi wzór dla innych uczniów. Prezentuje nienaganny stosunek do obowiązków szkolnych i przyjętych ról społecznych. Posługuje się kodeksem moralnym opartym na wartościach uznanych za szczególnie ważne przez społeczność szkolną i ujętych w Szkolnym Programie Wychowawczym.

 

 Do pobrania Download this file (Program_wychowawczy.pdf)

Z okazji Dnia Nauczyciela wszystkim nauczycielom życzymy dużo szczęścia i radości z wykonywanej pracy, Sukcesów zawodowych i ...
Dzień faceta dziś się święci, Niech Cię licho złe nie nęci, "Złe" przygody niech Cię miną Oraz troski w dal odpłyną.
W Nowym Roku 2016 życzymy Wszystkim 12 miesięcy zdrowia, 53 tygodni szczęścia, 8760 godzin wytrwałości, 525600 minut pogody ducha...
Zapraszamy na Dni otwarte 19 – 20 marca 2015r. w godzinach 8 00 – 18 00. Przyjdź, zobacz, dotknij naprawdę wart !

logo znak jakości interklasa

  logo szkoła bez przemocylogo szkoła z klasą

logo Szkoła Promująca Zdrowielogo Szkoła Przedsiębiorczości

Szkoła Odkrywców Talentów

 

 

Comenius