Polish English German

Samorządowa Szkoła Podstawowa im. Władysława Łokietka

Topola Królewska, Oddziały Gimnazjalne

Egzamin gimnazjalny

  • Komunikat Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 7 września 2015 r. w sprawie sposobu dostosowania warunków i form przeprowadzania w roku szkolnym 2015/2016 sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego do potrzeb uczniów (słuchaczy) ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym. Download this file (20150907_Komunikat_o_dostosowaniach_Sprawdzian_i_egzamin_gimnazjalny.pdf)
  • Procedury organizowania i przeprowadzania egzaminu w klasie trzeciej gimnazjum obowiązujące w roku szkolnym 2015/2016. Download this file (20150907_Informacja_GIMNAZJUM_calosc.pdf)
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 kwietnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych. Download this file (rozporzadzenie_2015.pdf)
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego. Download this file (3.pdf)
  • Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw1). Download this file (2.pdf)
  • Ustawa z dnia z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. Download this file (2c.pdf)