Polish English German

Samorządowa Szkoła Podstawowa im. Władysława Łokietka

Topola Królewska, Oddziały Gimnazjalne

Etapy rekrutacji w roku szkolnym 2019/2020

 

Nazwa etapu Data rozpoczęcia - zakończenia

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły  wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

13.05.2019  - 25.06.2019 godzina 12 00

Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie, o którym mowa w art.134 ust.1 pkt 2-5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r.- Prawo oświatowe.

18.07.2019 do godziny 12 00

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o kopię świadectwa ukończenia gimnazjum/szkoły podstawowej oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego/ósmoklasisty.

21.06.2019  – 25.06.2019  godzina 12 00

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków i dokumentów, o których mowaw pkt 1, oraz wystąpienie przez przewodniczącego o dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

28.06.2019

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

15.07.2019

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

16.07.2019 do godziny 12 00

Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, (o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły), a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

16.07.2019 12:00 – 24.07.2019 godzina 12 00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

25.07.2019 do godziny 12 00

Poinformowanie przez dyrektora szkoły ponadgimnazjalnej kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole.

25.07.2019 do godziny 13 00