Polish English German 

Gimnazjum im. Czesława Miłosza

w Topoli Królewskiej

Nabór elektroniczny do klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych

Nabór elektroniczny na rok szkolny 2015/2016 prowadzony jest w systemie KSEON Optivum, w którym gromadzone są dane na temat szkół średnich, tworzonych przez nie oddziałów oraz pełne informacje na temat kandydatów. Ważnym celem wykorzystania systemu komputerowego w trakcie rekrutacji jest ograniczenie liczby dokumentów i liczby wizyt kandydata w szkołach. W tradycyjnym przypadku, kandydując do trzech szkół uczeń musiał wszystkie je odwiedzić i we wszystkich złożyć podania. Dzięki wykorzystaniu systemu kandydat posługuje się wyłącznie jednym podaniem, bez względu na liczbę szkół, które wybrał, i kontaktuje się wyłącznie z jedną szkołą. Kandydat posiada bieżący podgląd procesu rekrutacji.

 • Każdy kandydat do szkoły ponadgimnazjalnej jest rejestrowany w systemie przez macierzyste gimnazjum. Po zarejestrowaniu otrzymuje do wychowawcy swój identyfikator i hasło. Bezpośrednio po wejściu na stronę internetową systemu KSEON tj. https://lodzkie.edu.com.pl/kandydat dokonuje wyboru trzech szkół (przez szkołę należy rozumieć nie Zespół Szkół, ale konkretną szkołę np. X Liceum Ogólnokształcące przy Zespole Szkół...), jednocześnie informujemy, że w obrębie tych trzech szkół może wybrać dowolną liczbę oddziałów. Przy dokonywaniu preferencji należy pamiętać o kolejności wyborów.
 • Lista preferencji kandydata jest to lista wszystkich klas, do których chce on kandydować, uszeregowanych od klasy, na której najbardziej mu zależy, do klasy, na której zależy mu najmniej. Kandydat, któremu wyniki pozwalałyby zostać przyjętym do kilku klas, zostanie umieszczony w tej z nich, która znajduje się najwyżej na jego liście preferencji. Długość listy preferencji jest dowolna i zależy wyłącznie od kandydata. Należy pamiętać, że im dłuższa jest lista preferencji, tym większe szanse kandydata na to, że zostanie przyjęty. Szkoła pierwszego wyboru dla kandydata jest to szkoła otwierająca klasę, która znajduje się na pierwszym miejscu listy preferencji kandydata, czyli tę, na której kandydatowi najbardziej zależy.
 • Kandydat po wprowadzeniu swoich preferencji, dokonuje wydruku podania z systemu, podpisuje przez siebie i rodziców, bądź prawnego opiekuna i przekazuje je do swojego gimnazjum (wychowawcy klasy), która dokonuje weryfikacji zgłoszenia. Weryfikacja zgłoszeń jest to sprawdzenie otrzymanego od kandydata dokumentu papierowego (na tym etapie podania) pod względem formalnym oraz porównanie zawartości tego dokumentu z danymi znajdującymi się w bazie danych systemu, a następnie na tej podstawie jego zaakceptowanie bądź odrzucenie. Weryfikacji dokonuje się celem uwierzytelnienia danych przechowywanych w centralnej bazie danych. Od chwili zaakceptowania zgłoszenia zablokowana zostaje możliwość dokonywania zmian w zgłoszeniu, dzięki czemu wprowadzone dane są wiarygodne i mogą służyć w dalszej części procesu rekrutacji.
 • Podobnie, jak dane osobowe i teleadresowe, również oceny, wyniki egzaminu gimnazjalnego oraz inne osiągnięcia uczniów będą przekazywane do systemu KSEON Optivum przez macierzyste gimnazja uczniów (wychowawców klas).
 • Przydział do klas następuje w terminie ustalonym w harmonogramie prowadzenia naboru.
 • Następnie kandydat, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa musi potwierdzić wolę uczęszczania do szkoły ponadgimnazjalnej, do której został przyjęty, poprzez złożenie oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum,  podanie o przyjęcie do szkoły średniej /wydrukowane podczas naboru elektronicznego/ i oryginału zaświadczenia o wynikach z egzaminu gimnazjalnego.

 

Wypełniając podanie o przyjęcie do szkoły należy pamiętać:

 • Można kandydować do trzech szkół.
 • W każdej z wybranych szkół uczeń może wybrać dowolną liczbę klas.
 • Im więcej klas zostanie wybranych w podaniu, tym bardziej wzrastają szanse dostania się do jednej z nich.
 • Wypełnione podanie należy złożyć w swoim gimnazjum. Dane zostaną wpisane do systemu komputerowego z uwzględnieniem wszystkich wskazanych szkół.
 • Bardzo ważne jest odpowiednie uszeregowanie swoich wyborów. Kolejność wpisywania poszczególnych klas do tabeli jest bardzo ważna! Na pierwszym miejscu musi znaleźć się ta klasa, na której uczniowi najbardziej zalerzy. Komputer szukając dla kandydata miejsca w klasie będzie rozpatrywał kolejne propozycje według wskazanej przez ucznia kolejności, tak długo, aż znajdzie miejsce w którejś ze wskazanych klas. Wtedy uczeń zostanie automatycznie wpisany na listę przyjętych do tej klasy, a pozostałe klasy z listy nie będą już rozpatrywane.

 

Podstawa prawna: 

 • Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw. Download this file (ustawa_2014.pdf)  
 • Zarządzeniem Nr 4/2016 Łódzkiego Kuratora Oświaty z dnia 21 stycznia 2016 roku. Download this file (zarzadzenieKO.pdf)

 

Koordynator ds. Naboru elektronicznego w Gimnazjum im Czesława Miłosza Piotr Cieślarek