Polish English German

Samorządowa Szkoła Podstawowa im. Władysława Łokietka

Topola Królewska, Oddziały Gimnazjalne

Arkusz oceny zachowania

 

..... okres klasyfikacyjny

Numer ucznia

Obszar

Zachowania, postawy

klasa .............

 1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 ...
I. Wywiązywanie się z obowiązków ucznia 1.Uczeń przejawia właściwy stosunek do obowiązków szkolnych.                        
2.Prawidłowo wypełnia i obowiązkowo wywiązuje się z powierzonych zleconych i podejmowanych zadań i funkcji.                        
3.Dotrzymuje ustalonych terminów.                        
4.Jest punktualny.                        
5.Systematycznie uczestniczy w zajęciach.                        
6.Szanuje mienie szkolne, publiczne, osób trzecich, ponosi odpowiedzialność za czyny i wyrządzone szkody.                        
7.Przestrzega dyscypliny na wycieczkach, imprezach szkolnych, zajęciach lekcyjnych i przerwach.                        
8.Respektuje polecenia nauczyciela(pracuje zgodnie z tematem lekcji).                        
9.Przestrzega zakazu korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych na terenie szkoły oraz podczas odwozów i dowozów.                        

II. Postępowanie zgodne
z dobrem społeczności szkolnej. Dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie innych i własne.

1. Pracuje na rzecz szkoły, wykonuje prace porządkowe, dekoratorskie,  organizuje lub szkolne i klasowe  imprezy okolicznościowe.                        
2.Pomaga kolegom w nauce.                        
3.Nie uczestniczy w niebezpiecznych zachowaniach typu: podkładanie nóg, rzucanie przedmiotami.                        
4.Przestrzega regulaminu odwozów, dowozów i obiektów sportowych.                        
 III. Godne i kulturalne zachowanie się w szkole
i poza nią    
1.Dba o właściwy wygląd i higienę osobistą.                        
2.Zmienia obuwie.                        
3.Jest prawdomówny, dąży do sprawiedliwości, nie przejawia zachowań związanych z dyskryminacją innych osób.                        
4.Stosuje właściwą komunikacje werbalną i pozawerbalną(nie używa niecenzuralnych słów, zwrotów i gestów w stosunku do starszych i rówieśników).                        
5.Nie przejawia zachowań agresywnych typu: poniżanie, osądzanie, wyśmiewanie, szanuje godność drugiego człowieka.                        
 IV. Dbałość o honor
i tradycje szkoły. Reprezentowanie szkoły.    
1.Jest odświętnie ubrany w czasie uroczystości szkolnych.                        
2.Zachowuje właściwą postawę w czasie uroczystości o charakterze patriotycznym i religijnym.                        
 3.Jest laureatem  lub finalistą konkursów przedmiotowych i innych  na szczeblu powiatowym, wojewódzkim, ogólnopolskim                        
4.Uczestniczy w konkursach, zawodach, odnosi sukcesy przedmiotowe, sportowe, artystyczne, zdobywa nagrody, posiada dyplomy.                        

  Liczba punktów

                       

  Ocena semestralna

                       

  Ocena roczna

                       

 

Do pobrania Download this file (arkusz oceny zachowania.doc)