Polish English German

Samorządowa Szkoła Podstawowa im. Władysława Łokietka

Topola Królewska, Oddziały Gimnazjalne

Przynoszenie i używanie telefonów komórkowych na terenie szkoły

 

 

 Rozwiązania organizacyjne dotyczące przynoszenia i korzystania z telefonów w Gimnazjum im. Cz. Miłosza w Topoli Królewskiej.

 

  1. Każdy uczeń Gimnazjum im. Cz. Miłosza w Topoli Królewskiej ma prawo w trakcie pobytu w szkole korzystać z telefonu komórkowego i stacjonarnego znajdującego
    w sekretariacie szkoły.
  2. Uczeń ma również prawo do posiadania osobistego telefonu komórkowego.
  3. Wszystkich uczniów obowiązuje bezwzględny zakaz korzystania z telefonów komórkowych w czasie pobytu w szkole oraz w czasie dowozów i odwozów.
  4. W sytuacjach wyjątkowych, uzasadnionych uczeń może skorzystać z telefonu komórkowego za zgodą nauczyciela bądź pracownika szkoły i w jego obecności.
  5. Za zgodą nauczyciela i w jego obecności uczniowie mogą także korzystać z telefonu komórkowego podczas wycieczek szkolnych, realizacji projektów, zawodów, dodatkowych zajęć edukacyjnych.

 

Procedury dotyczące postępowania wobec ucznia łamiącego zasady korzystania z telefonów na terenie szkoły, podczas dowozów i odwozów, zajęć pozalekcyjnych, wycieczek itp.

 

1. Dwukrotne naruszenie zakazu korzystania z telefonu skutkuje obniżeniem oceny zachowania o jeden stopień bez względu na ilość punktów uzyskanych według szczegółowych kryteriów.

2. W przypadku ponownego złamania przez ucznia regulaminu dotyczącego używania telefonu wzywany zostaje do szkoły rodzic/opiekun dziecka i ustala się z nim zasady dalszego postępowania.

3. Używanie telefonu komórkowego i korzystanie z niego w celu zaszkodzenia drugiej osobie.

 Kiedy nauczyciele zauważą sytuację dotyczącą możliwości szkodzenia drugiej osobie, powinni:

3.1. skonfiskować telefon.

3.2. przekazać wychowawcy informację o możliwości popełnienia czynu karalnego.

 Interwencja wychowawcy:

3.2.1. zawiadomienie o zajściu rodzica, wezwanie go do szkoły,

3.2.2. przejrzenie treści telefonu (w obecności ucznia - właściciela telefonu oraz jego rodzica),

3.2.3. rozmowa z uczniami, biorącymi udział w zdarzeniu,

3.2.4. w razie potrzeby skierowanie uczestników zajścia do pedagoga lub psychologa w celu zdiagnozowania dokładnej przyczyny zajścia,

3.2.5. powiadomienie o wydarzeniu rodziców pozostałych uczniów biorących udział w zajściu,

3.2.6. ustalenie kary dla właściciela telefonu/uczestników zajścia w porozumieniu z dyrekcją szkoły,

3.2.7. w klasie, której agresor jest członkiem, przeprowadzenie lekcji na temat konsekwencji przemocy, sposobów agresji.

4. W sytuacji, gdy zdarzenie spowodowało poważne konsekwencje typu: uszczerbek na zdrowiu, podważyło dobre imię ofiary, szkoła powiadamia o zdarzeniu Policję. Ostateczną decyzję w powyższej sprawie podejmuje Dyrektor Szkoły.

5. W sytuacji zachowań polegających na powtarzającym się łamaniu procedury o używaniu telefonu komórkowego na terenie szkoły Dyrektor po konsultacji z wychowawcą, psychologiem/pedagogiem, może uznać takie zachowanie za przejaw demoralizacji i obniżyć uczniowi ocenę zachowania do nagannej.

6. Skonfiskowany telefon przechowywany będzie (odpowiednio opisany) w sekretariacie szkoły. Po jego odbiór rodzice powinni zgłaszać się do wychowawcy dziecka, który razem z nimi uda się do sekretariatu i odbierze aparat.