Polish English German

Samorządowa Szkoła Podstawowa im. Władysława Łokietka

Topola Królewska, Oddziały Gimnazjalne

Regulamin opieki w trakcie dowozu

 

Regulamin

dowozu i odwozu dzieci i uczniów
do szkół i oddziałów przedszkolnych na terenie Gminy Łęczyca.

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§  1

Organizatorem dowozu i odwozu uczniów i wychowanków do szkół i oddziałów przedszkolnych jest Gmina Łęczyca

§ 2

Dowóz i odwóz odbywają się w czasie trwania roku szkolnego.

§ 3

W czasie dowozu i odwozu nad bezpieczeństwem dzieci czuwają opiekunowie zatrudnieni przez przewoźnika świadczącego usługę.

§ 4

Dowozem i odwozem ze szkół i oddziałów przedszkolnych objęte są dzieci uczęszczające do szkół i oddziałów przedszkolnych w Gminie Łęczyca w ramach przewozów regularnych w krajowym transporcie drogowym, na podstawie sprzedaży biletów miesięcznych.

§ 5

Inne osoby (rodzice uczniów, uczniowie szkół ponadgimnazjalnych), mogą korzystać
z dowozu wyłącznie w przypadku wolnych miejsc w autobusie i za zgodą opiekuna dowozu.

§ 6

Organizator dowozu w planie dowozu określa przystanki dla autobusów szkolnych. Uczniowie wsiadają i wysiadają z autobusu tylko na wyznaczonych przez organizatora przystankach.

§ 7

Listę uczniów dowożonych i odwożonych na podstawie biletów miesięcznych na koszt organizatora dowozu, ustala dyrektor szkoły miesiąc przed realizacją zadania w danym roku szkolnym i przekazuje organizatorowi dowozu.

§ 8

Miesiąc przed rozpoczęciem realizacji dowozu dyrektor szkoły przekazuje organizatorowi dowozu wykaz godzin rozpoczęcia i zakończenia zajęć szkolnych w poszczególne dni tygodnia.


§ 9

Uczeń i dziecko z oddziału przedszkolnego może korzystać z bezpłatnego dowożenia
i odwożenia  autobusem liniowym pod warunkiem złożenia pisemnego zobowiązania do przestrzegania „Regulaminu dowozu i odwozu uczniów do szkół na terenie gminy Łęczyca” podpisanego przez ucznia oraz rodziców lub prawnych opiekunów oraz złożenia zobowiązania w szkole, do której uczęszcza, (załącznik nr 1 do regulaminu).

Rozdział II

Obowiązki szkoły

§ 10

Na przyjazd dzieci do szkoły oczekuje wyznaczony pracownik szkoły . Opiekun 
w autobusie szkolnym sprawuje dozór przy wysiadaniu i przekazuje dzieci wyznaczonemu pracownikowi szkoły.

§ 11

Po zakończeniu zajęć uczniowie objęci dowozem oczekują w świetlicy szkolnej do czasu przyjazdu autobusu. Osoba sprawująca opiekę na świetlicy doprowadza uczniów do autobusu i przekazuje ich osobie sprawującej opiekę w czasie przejazdu  autobusu.

§ 12

Szkoła ma obowiązek reagowania zgodnie z zapisami swojego statutu na zgłoszenia opiekunów dowozu dotyczące pozytywnego lub negatywnego  zachowania uczniów.

§ 13

Jeżeli organizacja pracy szkoły przewiduje skrócenie zajęć, uczniowie oczekują na kurs autobusu w świetlicy szkolnej lub innym miejscu wyznaczonym przez dyrektora szkoły.

§ 14

W przypadku spóźnienia się ucznia na autobus szkolny w odwozie, zobowiązany jest on do zgłoszenia się w sekretariacie szkoły lub u nauczyciela dyżurującego, ewentualnie dyrektora szkoły. W takim przypadku szkoła ma obowiązek zorganizowania bezpiecznego powrotu ucznia ze szkoły do domu.

§ 15

Za bezpieczeństwo dzieci  w drodze do przystanku autobusowego i podczas powrotu z przystanku autobusowego do domu oraz w czasie oczekiwania na autobus odpowiadają rodzice.

 

 

 


Rozdział III

Obowiązki i prawa uczniów

§ 16

Z dowozu autobusem szkolnym może korzystać każdy uczeń, który znajduje się na liście uczniów dowożonych i dostarczył do szkoły, której jest uczniem zobowiązanie do przestrzegania „Regulaminu dowozu i odwozu uczniów” stanowiące załącznik nr 1 do regulaminu dowozu.

§ 17

Podczas jazdy uczniowie mają obowiązek zachować spokój. Nie wolno im w czasie jazdy przemieszczać się w autobusie.

§ 18

Uczniowie wsiadają/wysiadają do/z  autobusu szkolnego tylko w miejscu ustalonym przez organizatora dowozu po wyrażeniu zgody opiekuna dowozu.

§ 19

Przy wsiadaniu i wysiadaniu do/z autobusu  uczniowie zachowują szczególną ostrożność tak, aby nie narazić siebie i innych na niebezpieczeństwo.

§ 20

Po przyjeździe do szkoły uczniowie podlegają nauczycielowi  świetlicy lub nauczycielowi pełniącemu dyżur.

§ 21

W przypadku spóźnienia się na autobus szkolny, uczeń zobowiązany jest zgłosić się
w sekretariacie szkoły lub u nauczyciela dyżurującego.

§ 22

Uczeń powinien przychodzić na przystanek pięć minut przed planowanym odjazdem autobusu.

§ 23

Uczniom korzystającym z dowozu szkolnego zabrania się:

 1. Wsiadania i wysiadania z autobusu bez zgody opiekuna.
 2. Otwierania okien, zaśmiecania pojazdu, niszczenia i dewastacji wyposażenia pojazdu.
 3. Rzucania plecakami, chodzenia po autobusie w trakcie jazdy autobusu.
 4. Zachowania hałaśliwego oraz rozmów z kierowcą.
 5. Załączania urządzeń i używania urządzeń multimedialnych.

 

Rozdział IV

Opiekun dowozu oraz kierowca

 • § 24

Kierowca współpracuje z opiekunem zapewniając uczniom bezpieczeństwo w czasie jazdy i na postoju.

 • § 25

Opiekun w trakcie realizacji dowozu i odwozu musi być ubrany w kamizelkę z elementami odblaskowymi.

 • § 26

Opiekun organizuje dowóz i odwóz uczniów w sposób zapewniający bezpieczeństwo dzieci przy wsiadaniu, wysiadaniu oraz w trakcie przejazdu autobusu.

 • § 27

Opiekun wraz z kierowcą podejmuje decyzję, co do dalszego postępowania w przypadku awarii pojazdu lub wypadku z udziałem pojazdu dowozu. W pierwszej kolejności zapewniają bezpieczeństwo uczniom.

 

 • § 28

Opiekun ponosi odpowiedzialność za dowożonych uczniów od chwili wejścia do autobusu, podczas przewozu i bezpośrednio po opuszczeniu przez dzieci autobusu. Dlatego zobowiązany jest każdorazowo wysiąść na przystanku i otoczyć opieką uczniów w czasie wsiadania i wysiadania z autobusu.

 • § 29

Opiekun jest zobowiązany informować wychowawcę klasy o każdorazowym nagannym zachowaniu przewożonego ucznia oraz o popełnieniu przez ucznia czynu zabronionego.

Rozdział V

Obowiązki przewoźnika

 • § 30

Przewoźnik zobowiązany jest do terminowego i punktualnego dowozu uczniów do szkół.

 • § 31

Przewoźnik jest zobowiązany do dowożenia uczniów wyłącznie samochodami sprawnymi technicznie, dostosowanymi do ilości przewożonych dzieci.

 • § 32

W przypadku awarii autobusu, zapewnia autobus zastępczy na własny koszt oraz powiadamia o awarii organizatora dowozu.

 • § 33

Zapewnienia miejsc siedzących dla wszystkich uczniów i opiekunów.

 

Rozdział VI

Postanowienia końcowe

 • § 34

W przypadku powtarzających się zachowań zagrażających bezpieczeństwu innych osób, uczeń, po wcześniejszym powiadomieniu rodziców, zostanie pozbawiony prawa do korzystania z dowozu szkolnego.

 • § 35

Dyrektorzy szkół mają obowiązek zapoznania z regulaminem wszystkich uczniów korzystających z dowozu szkolnego, oraz ich rodziców nie później niż jeden tydzień przed realizacją dowozu. W tym terminie dyrektorzy placówek zbiorą także zobowiązania pisemne rodziców i uczniów o przestrzeganiu niniejszego regulaminu. Treść zobowiązania stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.

§ 36

Za zniszczenia wyrządzone przez uczniów w autobusie odpowiadają rodzice ucznia oraz                                w uzasadnionych przypadkach opiekun.

§ 37

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyzje w sprawach dowozu podejmują opiekun wraz z kierowcą lub organizator dowozu.

          

 § 38

Nieznajomość niniejszego regulaminu nie zwalnia od odpowiedzialności porządkowej za jego nie przestrzeganie.

§ 39

Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 marca 2016 roku.

§ 40

Regulamin w miarę potrzeb może być modyfikowany.

 

 Załącznik nr 1 do Regulaminu

dowozu i odwozu uczniów do placówek oświatowych prowadzonych przez

Gminę Łęczyca

 

 

 

………………………………………………………………..

                  (Miejscowość, data)

 

 

ZOBOWIĄZANIE

 

 

Niniejszym oświadczam iż, zapoznałem/-am* się z regulaminem dowozu i odwozu uczniów do szkół i dzieci do oddziałów przedszkolnych, akceptuję go i zobowiązuję się,
a tym samym zobowiązuję syna/córkę*

 

…………………………………………………………………………………………………………………………..

                                                   (imię i nazwisko ucznia)

 

Ucznia/uczennicę* klasy………………., dojeżdżającego/-ej* autobusem

 

liniowym do szkoły/gimnazjum w ………………………………………………………………………

 

w roku szkolnym………………………………….do przestrzegania regulaminu dowozu  i odwozu uczniów do placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Łęczyca począwszy od dnia 1 marca 2016 roku.

 

- Rodzice/opiekunowie prawni*………………………………………………………………………...

 

- Uczeń/uczennica* ……………………………………………………………………………………………

 

 

 

*niepotrzebne skreślić

 

 

 Do pobraniaDownload this file (Regulamin_opieki_w_trakcie_dowozu.doc)