Polish English German

Samorządowa Szkoła Podstawowa im. Władysława Łokietka

Topola Królewska, Oddziały Gimnazjalne

Szkoły średnie

Liceum Ogólnokształcące

 • Nauka trwa 3 lata.
 • Uczeń może wybrać profil dostępny w ofercie szkoły.
 • W pierwszej klasie liceum uczniowie będą uczyć się wszystkich przedmiotów  w zakresie podstawowym, kontynuując edukację rozpoczętą w gimnazjum.
 • W drugiej i trzeciej klasie liceum wszyscy uczniowie będą nadal obowiązkowo uczyć się języka polskiego, matematyki i dwóch języków obcych. Obowiązkowe też będą zajęcia z wychowania fizycznego.
 • W liceum ogólnokształcącym uczeń będzie miał obowiązek wyboru od 2 do 4 przedmiotów spośród proponowanych przez szkołę przedmiotów ujętych w podstawie programowej w zakresie rozszerzonym, przy czym co najmniej jednym z tych przedmiotów musi być: historia, biologia, geografia, fizyka lub chemia.
 • Przedmioty, spośród których można wybierać, to: język polski, matematyka, języki obce, historia, biologia, geografia, fizyka, chemia, wiedza o społeczeństwie, informatyka, historia sztuki, historia, muzyka, język łaciński kultura antyczna i filozofia.
 • Uczeń, który nie będzie realizował w zakresie rozszerzonym historii, będzie obowiązany realizować przedmiot uzupełniający historia i społeczeństwo.
 • Uczeń, który nie będzie realizował w zakresie rozszerzonym jednego  z następujących przedmiotów: biologia, chemia, fizyka lub geografia, będzie obowiązany realizować przedmiot uzupełniający przyroda.
 • Zgodnie z nową podstawą programową w tym typie szkoły przedmioty obowiązkowe mogą być nauczane w zakresie podstawowym lub w zakresie rozszerzonym:
  • tylko w zakresie podstawowym - przedmioty: wiedza o kulturze, podstawy przedsiębiorczości, wychowanie fizyczne i edukacja dla bezpieczeństwa;
  • w zakresie podstawowym i w zakresie rozszerzonym:
   • język polski, język obcy nowożytny, język mniejszości narodowej lub etnicznej, język regionalny, matematyka; uczeń realizuje zakres podstawowy albo zakres rozszerzony (wymagania szczegółowe dla zakresu rozszerzonego obejmują także wszystkie wymagania szczegółowe dla zakresu podstawowego);
   • historia, wiedza o społeczeństwie, geografia, biologia, chemia, fizyka, informatyka; uczeń obowiązkowo realizuje zakres podstawowy (zakres rozszerzony stanowi kontynuację nauczania danego przedmiotu w zakresie podstawowym).
 • Przedmioty, które mogą być realizowane tylko w zakresie rozszerzonym: historia muzyki, historia sztuki, język łaciński i kultura antyczna, filozofia.

Technikum

 • Nauka w technikum trwa 4 lata.
 • Uczeń wybiera zawód z oferty szkoły ponadgimnazjalnej.
 • Od 1 września 2012 kształcenie ogólne w technikum jest realizowane w takim samym zakresie jak w liceum ogólnokształcącym. Przedmioty ogólnokształcące będą realizowane   w zakresie podstawowym oraz w zakresie rozszerzonym.
 • W technikum uczeń będzie miał obowiązek wyboru 2 przedmiotów, spośród proponowanych przez szkołę przedmiotów ujętych w podstawie programowej w zakresie rozszerzonym, związanych z kształceniem w określonym zawodzie.
 • Jednym z tych przedmiotów musi być: matematyka, biologia, geografia, fizyka lub chemia.
 • Uczeń technikum będzie obowiązany w zdecydowanej większości przypadków realizować przedmiot uzupełniający historia i społeczeństwo.
 •  Uczeń, który realizuje w zakresie rozszerzonym:
  • a)przedmioty: historia i matematyka, jest obowiązany realizować przedmiot uzupełniający przyroda.
  • b) przedmiot historia i jeden z przedmiotów: geografia, biologia, chemia lub fizyka, jest obowiązany realizować przedmiot uzupełniający ekonomia w praktyce.
 • Wybierając czteroletnie technikum warto pamiętać, że jego ukończenie umożliwia uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminów potwierdzających kwalifikacje w danym zawodzie, a także uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego.
 • Od 2012 zmiany zostały wprowadzone także w zakresie przygotowania do zawodu. W technikach, podobnie jak w zasadniczej szkole zawodowej, zawody podzielono na kwalifikacje. Ich liczba zależy od zawodu - na poziomie technikum są to najczęściej zawody z dwoma lub trzema kwalifikacjami.
 • W trakcie nauki w technikum uczeń odbywa praktyki zawodowe i zdaje egzaminy zawodowe. Jeden, dwa lub trzy – w zależności od liczby kwalifikacji.
 • Gdy uczeń zda wszystkie egzaminy (otrzyma po każdym świadectwo potwierdzające daną kwalifikację zawodową) i ukończy technikum, otrzyma dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe.

Zasadnicza Szkoła Zawodowa

 • Nauka w Zasadniczej Szkole Zawodowej trwa 3 lata.
 • Uczeń wybiera zawód z oferty szkoły ponadgimnazjalnej.
 • Wybierając trzyletnią zasadniczą szkołę zawodową, warto pamiętać o tym, że jej ukończenie umożliwia uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminów potwierdzających kwalifikacje w danym zawodzie.
 • Zawody podzielono na kwalifikacje. W zależności od zawodu ich liczba jest różna.
 • W trakcie nauki w ZSZ uczeń zdaje egzaminy zawodowe. Jeden, dwa lub trzy – w zależności od liczby kwalifikacji.
 • Praktyczna nauka zawodu może odbywać się w centrach kształcenia praktycznego, w warsztatach szkolnych lub u pracodawcy.
 • Uczeń może uzupełnić wykształcenie średnie, wybierając liceum ogólnokształcące dla dorosłych. Naukę w liceum dla dorosłych absolwent ZSZ może rozpocząć od razu od drugiej klasy.

 

 • Informator o zawodach szkolnictwa zawodowego Download this file (info_zawody.pdf)