Polish English German

Samorządowa Szkoła Podstawowa im. Władysława Łokietka

Topola Królewska, Oddziały Gimnazjalne

Gleby

Określony typ gleby jest wynikiem współdziałania czynników rzeźbotwórczych i działalności wód oraz budowy geologicznej. W Gminie Łęczyca dominują gleby płowe i brunatne wytworzone z glin zwałowych. Występują one głównie w północnej i środkowej części gminy. Południowo — wschodnią część gminy zajmują czarne i szare ziemie wytworzone z glin i piasków gliniastych.W dolinach rzecznych występują gleby hydromorficzne wytworzone z torfów.

W południowo — zachodniej części przeważają gleby rdzawe na piaskach słabogliniastych. Gleby powiatu uprawiane od wieków w warunkach wysokiej kultury rolnej stanowią obecnie kompleksy rolniczej przydatności: pszenny dobry i żytni bardzo dobry. Najsłabsze gleby - hydromorficzne są wykorzystywane jako użytki zielone i pastwiska dla bydła. Gleby zaliczają się do klas IIIA, IVA, IVB i V. Ogólnie stwierdzić można, że region posiada bardzo dobre i dobre gleby, o wysokich klasach bonitacyjnych i dużej przydatności rolniczej. Gminę Łęczyca charakteryzuje bardzo duży udział gruntów ornych (67% pow.). Ponadto wysoki jest wskaźnik bonitacyjny gleb (średnia: 1,06). Waloryzacja rolniczej przestrzeni produkcyjnej (przeprowadzana jest przy zastosowaniu kompleksowego wskaźnika jakości warunków środowiska) należy do najwyższych w województwie łódzkim.