Polish English German

Samorządowa Szkoła Podstawowa im. Władysława Łokietka

Topola Królewska, Oddziały Gimnazjalne

Roślinność naturalna oraz świat zwierzęcy

Lesistość

Niewielkie zróżnicowanie morfologiczne i słabe zalesienie sprawiają, że krajobraz gminy jest mało urozmaicony. Lasy i grunty leśne stanowią zaledwie 6,2% powierzchni (lesistość w skali kraju wynosi28,09%). Pod względem faunistycznym obszar jest ubogi. Najwilgotniejsze tereny Pradoliny Warszawsko-Berlińskiej porastają niewielkie skrawki lasów łęgowych i olszowych (Dobrogosty-Kozuby i . Łęka-Kolonia-Bronno w gm. Łęczyca). Ciekawostką jest występowanie zespołu roślinności torfowiskowej (Pradolina Warszawsko-Berlińska) oraz słonoroślowej w okolicach Łęczycy.

 

Cenną grupę zieleni stanowi starodrzew parków podworskich. Za parki zabytkowe uznane zostały :

  • park dworski w Błoniu -Topoli, przy gospodarstwie IUNG (rejestr zabytków WKZnr576),
  • park dworski w Siedlcu (rejestr zabytków WKZ nr 483),
  • park dworski w Prądzewie (rejestr zabytków WKZ nr 564),
  • park dworski w Gawronach,
  • park dworski w Borkach.

Pradolina

Pradolina Warszawsko – Berlińska to pozostałość po potężnej pra-rzece, która w czasie ostatniej epoki lodowcowej płynęła ze wschodu na zachód przed czołem lodowca. Obszar Pradoliny oraz fragment doliny Bzury włączone zostały w system obszarów prawnie chronionych jako Obszar Chronionego Krajobrazu - Pradolina Warszawsko-Berlińska (o powierzchni 14 639 ha). Obszar ten uznany został za korytarz ekologiczny o znaczeniu krajowym, łączący ważne obszary węzłowe o znaczeniu międzynarodowym (wchodzi w skład krajowego systemu obszarów chronionych - przestrzennego układu wzajemnie uzupełniających się form ochrony przyrody). Pradolina przebiega wzdłuż powiatu, wpisana jest w program NATURA 2000 i wiąże się z ochroną ptactwa i ptasich legowisk. Dno pradoliny wypełnione jest osadem torfu. Pokrywają ją łąki i zarośla. Ciekawostką tego obszaru jest występowanie zespołu roślinności torfowiskowej oraz słonoroślowej w okolicach Łęczycy.

Rezerwat przyrody Błonie  

W dnie Pradoliny w 1977r. Zarządzeniem Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z 4.04.1977r.-M.P.nr 10, poz.64, utworzono rezerwat BŁONIE. System obszarów chronionych obejmuje rezerwat przyrody i pomniki przyrody ożywionej oraz strefę chronionego krajobrazu. W obszarze łąk i bagien Pradoliny Warszawsko-Berlińskiej, pomiędzy miejscowościami Błonie, Leszcze, Wilczkowice, notowane jest występowanie roślinności słonolubnej, charakterystycznej dla zbiorowisk nadmorskich. Jest to spowodowane wynoszeniem soli na powierzchnię poprzez słone źródła. Do odnotowanych roślin słonolubnych należą: soliród zielony, świbka morska, mlecznik nadmorski, muchotrzew solniskowy, nostrzyk ząbkowany, komonica wąskolistna, ostrzew rudy, ponikło jednoprzysadkowe, sitowiec nadmorski, sitowiec tabernemontana, mannica odstająca, babka wielonasienna, kończyna rozdęta, turzyca odległokłosa.

 

   
Soliród zielony   Mlecznik nadmorski   Świbka morska
   
Muchotrzew solniskowy   Komonica wąskolistna   Nostrzyk ząbkowany
   
Ostrzew rudy   Sitowiec nadmorski   Ponikło jednoprzysadkowe
   
Sitowiec tabernemontana   Mannica odstająca   Babka wielonasienna
     
Kończyna rozdęta   Turzyca odległokłosowa    

Zwierzęta występujące w regionie łęczyckim

Każdego roku, wiosną możemy obserwować na niebie tysiące gęsi lecących w kluczach. Zatrzymują się na odpoczynek na rozległych łąkach, podobnie jak żurawie. W wyniku braku użytkowania części łąk i pastwisk przez człowieka wchodzi na nasze tereny sukcesja regeneracyjna. Dzięki temu, można zaobserwować proces odtwarzania się lasów olchowych, łęgowych i zarośli wierzbowych. Brak ingerencji człowieka powoduje, że na tych obszarach możemy zaobserwować naturalne procesy zachodzące w przyrodzie. Miejsca te stają się ostoją dla zwierzyny grubej: jelenia, daniela, sarny i dzika. Dzięki znacznej poprawie jakości wód w głównych ciekach wodnych Pradoliny, wróciły w ich nurty zarówno bobry, jak i wiele gatunków ryb, a wraz z nimi wydry, które mają tutaj doskonałe warunki do bytowania. Lasy olchowe w Pradolinie stały się domem dla największego naszego ptaka drapieżnego – orła bielika.

 

   
jelenia   dzika   sarnę
   
bobra   wydrę   orła bielika

   Warunki siedliskowe przyciągają i inne gatunki ptaków. Możemy obserwować tutaj m.in. :

 

   
podróżniczka   dziwonię   bataliona
   
kulika   rycyka   krwawodzioba
   
derkacza   sowę błotną   czajkę