Polish English German

Samorządowa Szkoła Podstawowa im. Władysława Łokietka

Topola Królewska, Oddziały Gimnazjalne

Klimat

Okolice Łęczycy mają klimat umiarkowany przejściowy, właściwy dla większości obszaru Polski. Gmina Łęczyca (tak jak i obszar powiatu łęczyckiego) znajduje się w klimacie Polski Środkowej. Według klasyfikacji Romera jest to typ klimatu Wielkich Dolin, charakteryzujący się niedoborem opadów. Roczne sumy opadów przedstawiono na załączonej mapie.

Roczna suma opadów wynosi przeciętnie niewiele ponad 500 mm (waha się w granicach 500-540mm). Są to wartości należące do najniższych w Polsce. Małe opady są przyczyną zagrożeń naturalnych ekosystemów oraz szeregu upraw mniej odpornych na brak wody. Wielkość i częstość występowania opadów atmosferycznych ma istotny wpływ nie tylko na zasoby wód powierzchniowych i stosunki wodne w glebie, ale również na wilgotność powietrza i wymywanie zanieczyszczeń pyłowo-gazowych z atmosfery. Parowanie terenowe wynosi ponad 500 mm/rok, a więc niewiele mniej niż wynoszą opady roczne, co oznacza, że nawet przy normalnych opadach może występować deficyt wody w glebie oraz duże stany niżówkowe w rzekach zasilanych lokalnie. Na obszarach pradolinnych i w dolinach rzek występuje inwersja temperatury powietrza na poziomie poniżej 200 m n.p.t. To niekorzystne zjawisko utrudnia rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń powietrza z niskich źródeł. Rezultatem niedoboru opadów, widocznych w ostatnich latach, szczególnie w okresach letnich jest stepowienie. Zjawisko stepowienia i pogłębiający się niedobór wody dla rolnictwa wywołane są również niewłaściwymi sposobami gospodarowania - wylesieniami i nieprawidłowymi melioracjami. Zasadnicza przyczyna tego stanu rzeczy ma więc charakter antropogeniczny. Wilgotność względna na obszarze gminy wynosi średnio 79%, z wartościami wyższymi w dolinach rzecznych co przyczynia się do powstawania lokalnych mgieł. Na omawianym obszarze przeważają wiatry z kierunku zachodniego i południowo-zachodniego. Średnie temperatury powietrza kształtują się od -2,9°C w lutym do +17,9° C w lipcu. Średnia roczna temperatura powietrza wynosi 7,9°C. Liczba dni z przymrozkami wynosi od 100 do 110, czas zalegania pokrywy śnieżnej od 50 do 80 dni, a okres wegetacyjny trwa od 210 do 220 dni.