Polish English German

Samorządowa Szkoła Podstawowa im. Władysława Łokietka

Topola Królewska, Oddziały Gimnazjalne

Kontrakt nauczyciele - uczniowie

 

 

 

NAUCZYCIELE

 • Szanują godność osobistą, dobre imię i własność innych osób;
 • Przestrzegają zasady poszanowania cudzej godności w kontaktach z innymi ludźmi;
 • Dbają o dobro i bezpieczeństwo podległych sobie osób oraz rzetelną ocenę ich zachowania i osiągnięć;
 • Zrozumiale przekazują treści lekcji;
 • Udzielają wyczerpujących odpowiedzi na pytania zadawane przez uczniów, szczególnie w przypadku natrafienia na trudności w toku lekcji;
 • Stosują różnorodne formy i metody pracy ułatwiające uczniom rozumienie nauczonych treści oraz motywujące ich aktywność;
 • Nie zadają prac domowych z piątku na poniedziałek (wyjątek stanowi przedmiot, który w planie lekcji występuje tylko w piątek i w poniedziałek);
 • Sprawiedliwie oceniają pracę domową;
 • Ustalają zasady wykonywania pracy domowej ze swego przedmiotu oraz zasady jej oceny;
 • Uwzględniają, nieprzygotowanie ucznia raz w semestrze bez konsekwencji;
 • Kontrolują zeszyty przedmiotowe i zeszyty ćwiczeń (przynajmniej raz w semestrze);
 • Zapoznają uczniów z zasadami i kryteriami oceniania poszczególnych przedmiotów;
 • Sprawiedliwie i jawnie oceniają;
 • Nagradzają i wyróżniają uczniów za osiągnięcia szkolne (zgodnie ze Statutem Szkoły);
 • Systematycznie wystawiają oceny cząstkowe w dzienniku lekcyjnym;
 • Informują rodziców o ocenach uczniów oraz o zagrożeniach dotyczących promocji do klasy programowo wyższej;
 • Przestrzegają zasady ilościowego obciążenia uczniów sprawdzianami (2 – 3 sprawdziany tygodniowo, nie więcej niż 1 dziennie);
 • Sprawdzają, motywują ocenę i oddają pracę w ciągu: 1 tygodnia kartkówki, 2 tygodnie sprawdziany;
 • Ustalają zakres treściowy kartkówek (3 tematy – najwyżej) oraz czas ich trwania (nie krótszy niż 10 min.);
 • Wychowawcy zasięgają opinii zespołu uczniowskiego w odniesieniu do proponowanych ocen zachowania zgodnych z Wewnątrzszkolnymi Zasadami Oceniania;
 • Informują o terminie sprawdzianów i jego zakresie na tydzień wcześniej.

UCZNIOWIE

 • Szanują godność osobistą, dobre imię i własność innych osób;
 • Przestrzegają zasady poszanowania cudzej godności w kontaktach z innymi ludźmi;
 • Dbają o bezpieczeństwo własne oraz innych w czasie pobytu w szkole, w czasie dowozów i odwozów, wycieczek;
 • Znają cel lekcji i zadania lekcyjne;
 • Biorą aktywny udział w lekcji, przestrzegają ustalonych zasad i porządku w czasie lekcji;
 • Punktualnie przychodzą na zajęcia lekcyjne;
 • Uzupełniają braki wynikające z absencji;
 • Starannie wykonują prace domowe;
 • Starają się wykonywać prace domowe w tym dniu, w którym zostały polecone;
 • Ponoszą odpowiedzialność w postaci stosownej oceny, jeżeli nie wywiązują się z pracy domowej lub stosują chwyty nie fair – zapominając zeszytu;
 • Bezbłędnie i starannie prowadzą zeszyty przedmiotowe i zeszyty ćwiczeń, zgodnie z wymaganiami nauczyciela;
 • Mogą skorzystać z dwóch nieprzygotowań w semestrze z każdego przedmiotu;
 • Ponoszą odpowiedzialność za unikanie sprawdzianów i prac klasowych, za uniemożliwianie nauczycielowi przewidzianego oceniania ich postępowania;
 • Rzetelnie przygotowują się do sprawdzianów, testów i kartkówek;
 • Znają kryteria oceniania zachowania zgodnie z Wewnątrzszkolnymi Zasadami Oceniania i stosują je w praktyce;
 • Nie podlegają nałogom;
 • Niezwłocznie reagują na polecenia nauczyciela;
 • Noszą obowiązujący w szkole jednolity strój;
 • Przestrzegają zarządzeń organizacyjno – porządkowych związanych z funkcjonowaniem szkoły (np. noszą obuwie na zmianę, noszą identyfikatory);
 • Nie używają telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych w czasie lekcji, przerw oraz dowozów i odwozów;
 • Biorą udział w pracach na rzecz klasy i szkoły;
 • Pomagają kolegom mającym trudności w nauce;
 • Ponoszą konsekwencje materialne w przypadku niszczenia lub uszkodzenia mienia szkolnego.