Polish English German

Samorządowa Szkoła Podstawowa im. Władysława Łokietka

Topola Królewska, Oddziały Gimnazjalne

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO GIMNAZJUM IM. CZESŁAWA MIŁOSZA W TOPOLI KRÓLEWSKIEJ

 

 

 

I. CELE I ZADANIA SAMORZĄDU

 1. Zapewnienie uczestnictwa społeczności uczniowskiej w samodzielnym rozwiązywaniu swoich problemów oraz partnerstwa w stosunkach uczniów z nauczycielami w realizacji celów wychowawczych szkoły.
 2. Stworzenie możliwości rozwoju demokratycznych form współżycia, współdziałania i wzajemnego wspierania się, przyjmowania współodpowiedzialności za jednostkę i grupę.
 3. Kształtowanie umiejętności zespołowego działania, stwarzanie warunków do samokontroli, samooceny i samodyscypliny poszczególnych uczniów.
 4. Przedstawienie władzom szkoły opinii i potrzeb wszystkich uczniów – rzecznictwo interesów ogółu społeczności uczniowskiej.
 5. Rozwijanie zainteresowań naukowych, kulturalnych, sportowych, turystyczno - krajoznawczych, organizowanie wypoczynku i rozrywki.
 6. Angażowanie uczniów do wykonywania niezbędnych prac na rzecz klasy i szkoły, inspirowanie młodzieży do udziału w pracy społecznej dla szkoły i środowiska.
 7. Organizowanie pomocy koleżeńskiej dla uczniów napotykających na trudności w szkole, w środowisku rówieśniczym i rodzinnym.
 8. Angażowanie się w akcje charytatywne środowiskowe, lokalne i ogólnopolskie.
 9. Rozstrzyganie sporu między uczniami, zapobieganie konfliktom między uczniami i nauczycielami.
 10. Dbanie o dobre imię i honor szkoły, kultywowanie i wzbogacanie jej tradycji.

II. UPRAWNIENIA SAMORZĄDU

 1. Wnoszenie do programu wychowawczego szkoły propozycji wynikających z potrzeb i zainteresowań uczniów.
 2. Wyrażanie swoich opinii na temat problemów dotyczących społeczności uczniowskiej.
 3. Uczestnictwo w posiedzeniach Rady Pedagogicznej z głosem doradczym we wszystkich sprawach dotyczących praw i obowiązków ucznia z wyjątkiem promowania i klasyfikowania.
 4. Wyrażanie opinii, na wniosek dyrektora szkoły, o pracy ocenianego nauczyciela. Opinia wyrażana jest w formie opisowej na podstawie anonimowej ankiety, przeprowadzonej każdorazowo wśród uczniów Zarządu Samorządu.
 5. Przedstawianie Radzie Pedagogicznej i dyrektorowi wniosków i opinii we wszystkich sprawach a w szczególności dotyczących praw uczniów:
  1. Prawo do zapoznania się z programem nauczania, z jego treściami, celami i stawianymi wymogami.
  2. Prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu.
  3. Prawo do znajomości zasad klasyfikowania, zasad i kryteriów oceniania, a także znajomości kryteriów ocen zachowania.
  4. Prawo do organizowania działalności kulturalnej, sportowej i rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi szkoły.
 6. Uczniowski Samorząd Oddziałowy może wnosić o zmianę nauczyciela wychowawcy. Umotywowany wniosek przedstawia dyrektorowi szkoły.
 7. Samorząd Uczniowski może wskazać nauczyciela do pełnienia funkcji opiekuna samorządu.
 8. Organizacja „otrzęsin" i „dnia samorządności" 21 marca.
 9. Informowanie ogółu uczniów o swej działalności poprzez radiowęzeł, gazetkę ścienną, stronę www.gmtk.edu.pl, gazetkę „Półserio".
 10. Dysponowanie funduszami samorządu.

III. ORGANIZACJA SAMORZĄDU

 1. Wszyscy uczniowie tworzą Samorząd Uczniowski.
 2. Uczniowie wybierają własną reprezentację – Zarząd Samorządu.
 3. Zarząd Samorządu jest jedynym reprezentantem ogółu uczniów.
 4. Wybory Zarządu Samorządu oraz Przewodniczącego Samorządu odbywają się według ordynacji wyborczej, która stanowi załącznik do niniejszego regulaminu.
 5. Przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego współpracują z wychowawcami klas i władzami szkoły, uzgadniają z nimi plany pracy i ważniejsze przedsięwzięcia.
 6. Zarząd Samorządu informuje ogół uczniów o swojej działalności.
 7. Zebrania, narady, spotkania wynikające z działalności Samorządu Uczniowskiego odbywają się w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych.
 8. Samorząd Uczniowski pracuje w oparciu o roczny plan pracy.

IV. FUNDUSZE SAMORZĄDU

 1. Samorząd posiada własne fundusze, które służą do finansowania ich działalności. Dysponentami funduszów jest Zarząd Samorządu.
 2. Fundusz samorządu jest tworzony ze środków przekazanych przez władzę szkoły, Radę Pedagogiczną i inne instytucje.
 3. Operacje finansowe i dokumentacja zawarte są w księdze kasowej samorządu.