Polish English German 

Gimnazjum im. Czesława Miłosza

w Topoli Królewskiej

Informacje o naborze

 

NABÓR DO KLASY PIERWSZEJ
GIMNAZJUM IM. CZESŁAWA MIŁOSZA W TOPOLI KRÓLEWSKIEJ

 

1. Do klasy pierwszej gimnazjum przyjmuje się absolwentów szkoły podstawowej:

1) z urzędu, zamieszkałych w obwodzie gimnazjum, na podstawie zgłoszenia rodzica (Załącznik nr 1 )
2) spoza obwodu, na wniosek rodzica (Załącznik nr 2 ) i po przeprowadzeniu postępowania przez komisję rekrutacyjną.

2. Rodzic kandydata z obwodu do zgłoszenia dołącza do 28 czerwca 2016 r.:

1) świadectwo ukończenia szkoły podstawowej – do wglądu;
2) zaświadczenie o wynikach sprawdzianu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej – do wglądu;

3. Harmonogram postępowania rekrutacyjnego i dokumentacja dla kandydatów spoza obwodu gimnazjum:

 

Składanie wniosków o przyjęcie do gimnazjum wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata kryteriów określonych przez organ prowadzący Od 01.06. do 22.06. 2016 r. do 12 00
Uzupełnienie wniosku okopię świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenie o wynikach sprawdzianu Od 24.06.do 28.06. 2016 r. do 12 00
Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do gimnazjum Od 29.06. do 01.07.2016 r.
Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 06.07.2016 r. godz. 12 00
Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do gimnazjum w postaci przedłożenia
Oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach
Od 06.07.2016 r. godz. 12 00
do 08.07.2016 r. godz. 12 00
Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych
i kandydatów nieprzyjętych
11.07.2016 r. godz. 1200

 

Harmonogram rekrutacji uzupełniającej

 

Składanie wniosków o przyjęcie do gimnazjum wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata kryteriów określonych przez organ prowadzący Od 11.07. 2016 r. godz. 12 00
do 13.07. 2016 r.
Weryfikacja wniosków o przyjęcie do gimnazjum przez komisję rekrutacyjną 15-18.07.2016 r.
Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 08.08.2016 r. godz. 1200
Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do gimnazjum w postaci przedłożenia
Oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach
Od 08.08.2016 r. godz. 1200
do 10.08.2016 r. godz. 15.00
Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do gimnazjum w postaci przedłożenia
Oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach
Od 06.07.2016 r. godz. 12 00
do 08.07.2016 r. godz. 12 00
Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 11.08.2016 r. godz. 1200

 

4. Postępowanie rekrutacyjne, dotyczące wyłącznie kandydatów spoza obwodu, przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora gimnazjum.
5. Dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem Gimnazjum im. Czesława Miłosza w Topoli Królewskiej obowiązują kryteria określone na podstawie Zarządzenia Wójta Gminy nr 168/2016 z dnia 10 marca 2016 r. w sprawie ustalenia zasad i kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych i gimnazjum, dla których organem prowadzącym jest Gmina Łęczyca:

 

Kryteria
Liczba punktów
Dokumenty potwierdzające kryteria
W szkole obowiązek szkolny spełnia rodzeństwo kandydata 2 Dokumentacja szkolna - wykaz uczniów gimnazjum
Wielodzietność rodziny kandydata: 3 -1 p., 4 -2 p., 5-3 p. 1 -3 Oświadczenie rodzica/prawnego opiekuna
Ocena zachowania za pierwszy okres klasyfikacyjny w kl. VI
Dobra – 1 p., bardzo dobra – 2 p., wzorowa – 3 p.
2 Oświadczenie rodzica
Wysokie miejsca w konkursach wiedzy, artystycznych i zawodach sportowych w klasach IV-VI szkoły podstawowej:

Ogólnopolskie – 3 p.
Wojewódzkie – 2
Powiatowe – 1 p.

1 -3 Kopie dyplomów lub zaświadczeń do wglądu komisji rekrutacyjnej

 

6. Kandydaci spoza obwodu, którzy posiadają zaświadczenie laureata wojewódzkiego konkursu przedmiotowego organizowanego przez kuratora oświaty, przyjmowani są w pierwszej kolejności bez procedury rekrutacyjnej.