Polish English German

Samorządowa Szkoła Podstawowa im. Władysława Łokietka

Topola Królewska, Oddziały Gimnazjalne

Przynoszenie i używanie telefonów komórkowych na terenie szkoły

 

 

 Rozwiązania organizacyjne dotyczące przynoszenia i korzystania z telefonów w Gimnazjum im. Cz. Miłosza w Topoli Królewskiej.

 

 1. Każdy uczeń Gimnazjum im. Cz. Miłosza w Topoli Królewskiej ma prawo w trakcie pobytu w szkole korzystać z telefonu komórkowego i stacjonarnego znajdującego
  w sekretariacie szkoły.
 2. Uczeń ma również prawo do posiadania osobistego telefonu komórkowego.
 3. Wszystkich uczniów obowiązuje bezwzględny zakaz korzystania z telefonów komórkowych w czasie pobytu w szkole oraz w czasie dowozów i odwozów.
 4. W sytuacjach wyjątkowych, uzasadnionych uczeń może skorzystać z telefonu komórkowego za zgodą nauczyciela bądź pracownika szkoły i w jego obecności.
 5. Za zgodą nauczyciela i w jego obecności uczniowie mogą także korzystać z telefonu komórkowego podczas wycieczek szkolnych, realizacji projektów, zawodów, dodatkowych zajęć edukacyjnych.

 

Procedury dotyczące postępowania wobec ucznia łamiącego zasady korzystania z telefonów na terenie szkoły, podczas dowozów i odwozów, zajęć pozalekcyjnych, wycieczek itp.

 

1. Dwukrotne naruszenie zakazu korzystania z telefonu skutkuje obniżeniem oceny zachowania o jeden stopień bez względu na ilość punktów uzyskanych według szczegółowych kryteriów.

2. W przypadku ponownego złamania przez ucznia regulaminu dotyczącego używania telefonu wzywany zostaje do szkoły rodzic/opiekun dziecka i ustala się z nim zasady dalszego postępowania.

3. Używanie telefonu komórkowego i korzystanie z niego w celu zaszkodzenia drugiej osobie.

 Kiedy nauczyciele zauważą sytuację dotyczącą możliwości szkodzenia drugiej osobie, powinni:

3.1. skonfiskować telefon.

3.2. przekazać wychowawcy informację o możliwości popełnienia czynu karalnego.

 Interwencja wychowawcy:

3.2.1. zawiadomienie o zajściu rodzica, wezwanie go do szkoły,

3.2.2. przejrzenie treści telefonu (w obecności ucznia - właściciela telefonu oraz jego rodzica),

3.2.3. rozmowa z uczniami, biorącymi udział w zdarzeniu,

3.2.4. w razie potrzeby skierowanie uczestników zajścia do pedagoga lub psychologa w celu zdiagnozowania dokładnej przyczyny zajścia,

3.2.5. powiadomienie o wydarzeniu rodziców pozostałych uczniów biorących udział w zajściu,

3.2.6. ustalenie kary dla właściciela telefonu/uczestników zajścia w porozumieniu z dyrekcją szkoły,

3.2.7. w klasie, której agresor jest członkiem, przeprowadzenie lekcji na temat konsekwencji przemocy, sposobów agresji.

4. W sytuacji, gdy zdarzenie spowodowało poważne konsekwencje typu: uszczerbek na zdrowiu, podważyło dobre imię ofiary, szkoła powiadamia o zdarzeniu Policję. Ostateczną decyzję w powyższej sprawie podejmuje Dyrektor Szkoły.

5. W sytuacji zachowań polegających na powtarzającym się łamaniu procedury o używaniu telefonu komórkowego na terenie szkoły Dyrektor po konsultacji z wychowawcą, psychologiem/pedagogiem, może uznać takie zachowanie za przejaw demoralizacji i obniżyć uczniowi ocenę zachowania do nagannej.

6. Skonfiskowany telefon przechowywany będzie (odpowiednio opisany) w sekretariacie szkoły. Po jego odbiór rodzice powinni zgłaszać się do wychowawcy dziecka, który razem z nimi uda się do sekretariatu i odbierze aparat.

 

 

 

 

Arkusz oceny zachowania

 

..... okres klasyfikacyjny

Numer ucznia

Obszar

Zachowania, postawy

klasa .............

 1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 ...
I. Wywiązywanie się z obowiązków ucznia 1.Uczeń przejawia właściwy stosunek do obowiązków szkolnych.                        
2.Prawidłowo wypełnia i obowiązkowo wywiązuje się z powierzonych zleconych i podejmowanych zadań i funkcji.                        
3.Dotrzymuje ustalonych terminów.                        
4.Jest punktualny.                        
5.Systematycznie uczestniczy w zajęciach.                        
6.Szanuje mienie szkolne, publiczne, osób trzecich, ponosi odpowiedzialność za czyny i wyrządzone szkody.                        
7.Przestrzega dyscypliny na wycieczkach, imprezach szkolnych, zajęciach lekcyjnych i przerwach.                        
8.Respektuje polecenia nauczyciela(pracuje zgodnie z tematem lekcji).                        
9.Przestrzega zakazu korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych na terenie szkoły oraz podczas odwozów i dowozów.                        

II. Postępowanie zgodne
z dobrem społeczności szkolnej. Dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie innych i własne.

1. Pracuje na rzecz szkoły, wykonuje prace porządkowe, dekoratorskie,  organizuje lub szkolne i klasowe  imprezy okolicznościowe.                        
2.Pomaga kolegom w nauce.                        
3.Nie uczestniczy w niebezpiecznych zachowaniach typu: podkładanie nóg, rzucanie przedmiotami.                        
4.Przestrzega regulaminu odwozów, dowozów i obiektów sportowych.                        
 III. Godne i kulturalne zachowanie się w szkole
i poza nią    
1.Dba o właściwy wygląd i higienę osobistą.                        
2.Zmienia obuwie.                        
3.Jest prawdomówny, dąży do sprawiedliwości, nie przejawia zachowań związanych z dyskryminacją innych osób.                        
4.Stosuje właściwą komunikacje werbalną i pozawerbalną(nie używa niecenzuralnych słów, zwrotów i gestów w stosunku do starszych i rówieśników).                        
5.Nie przejawia zachowań agresywnych typu: poniżanie, osądzanie, wyśmiewanie, szanuje godność drugiego człowieka.                        
 IV. Dbałość o honor
i tradycje szkoły. Reprezentowanie szkoły.    
1.Jest odświętnie ubrany w czasie uroczystości szkolnych.                        
2.Zachowuje właściwą postawę w czasie uroczystości o charakterze patriotycznym i religijnym.                        
 3.Jest laureatem  lub finalistą konkursów przedmiotowych i innych  na szczeblu powiatowym, wojewódzkim, ogólnopolskim                        
4.Uczestniczy w konkursach, zawodach, odnosi sukcesy przedmiotowe, sportowe, artystyczne, zdobywa nagrody, posiada dyplomy.                        

  Liczba punktów

                       

  Ocena

                       

  Ocena roczna

                       

 

Do pobrania Download this file (arkusz oceny.pdf)

Statut gimnazjum

Statut Gimnazjum Download this file (statut_2016.pdf)

Zasad korzystania ze stołówki szkolnej

 

ZARZĄDZENIE NR 4/2013

Dyrektora Gimnazjum im. Czesława Miłosza w Topoli Królewskiej

z dnia 09.08. 2013 r

w sprawie ustalenia zasad korzystania ze stołówki szkolnej

 

Na podstawie § 8 pkt. 3 Statutu Gimnazjum oraz w związku z art. 67a ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami) w uzgodnieniu z Organem Prowadzącym – Wójtem Gminy Łęczyca - zarządza się co następuje:

§ 1

Ze stołówki szkolnej prowadzonej na terenie szkoły mogą korzystać wszyscy uczniowie i pracownicy Gimnazjum im. Czesława Miłosza i Szkoły Podstawowej im. Władysława Łokietka w Topoli Królewskiej:

 • uczniowie szkoły wnoszący opłaty indywidualne,
 • uczniowie szkoły, których dożywianie jest finansowane na podstawie decyzji, przez GOPS, MOPS oraz innych sponsorów,
 • pracownicy zatrudnieni w kuchni i stołówce szkolnej,
 • nauczyciele oraz inni pracownicy szkoły wnoszący opłaty indywidualne.

§ 2

Wysokość opłaty za posiłki w stołówce szkolnej określa dyrektor szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę.

 • Uczniowie korzystający z posiłków ponoszą jedynie koszty produktów zużytych do jego przygotowania. Wartość  jednego posiłku  ustala się na kwotę 3,20 zł.
 • Inne osoby, korzystające z posiłków w stołówce szkolnej ponoszą pełne koszty, uwzględniające koszty wykorzystanych produktów oraz koszty utrzymania stołówki szkolnej, w tym koszty wynagrodzeń i pochodnych pracowników zatrudnionych w stołówce szkolnej. Wartość jednego posiłku dla pracownika szkoły wynosi 4,50 zł.

W sytuacjach wzrostu kosztu produktów wartość posiłku może zostać zmieniona. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się możliwość zmiany odpłatności w trakcie roku szkolnego, po poinformowaniu korzystających ze stołówki z co najmniej miesięcznym wyprzedzeniem.

§ 3

Istnieje także możliwość wykupienia obiadów w wybrane dni tygodnia. Wykaz wybranych dni zgłasza się do ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, którego dotyczy zgłoszenie.

§ 4

Ustala się termin uiszczania opłat za posiłki do 15 dnia każdego miesiąca, którego dotyczy opłata. Do wpłaty po ustalonym terminie dolicza się odsetki ustawowe za każdy dzień zwłoki.                                                                

§ 5

Opłaty za posiłki uiszcza się u intendentki szkolnej.

§ 6

Dopuszcza się dokonywania odpisów od opłat w przypadku nieobecności ucznia lub pracownika. Odpisów od opłat dokonuje intendentka szkolna. Odliczenie kwoty następuje z odpłatności w następnym miesiącu. Warunkiem niezbędnym do dokonania odpisów jest zgłoszenie intendentce faktu nieobecności, najpóźniej do godz. 900 dnia, w którym nastąpi nieobecność.

§ 7

Nad bezpieczeństwem uczniów korzystających ze stołówki szkolnej czuwają nauczyciele dyżurujący na parterze szkoły oraz pracownicy stołówki.

§ 8

Obiady wydawane są w czasie przerw obiadowych: Szkoła Podstawowa - 1050-1120; Gimnazjum - 1145-1205 i 1250-1310  po okazaniu karty obiadowej.

§ 9

W stołówce oraz na tablicy ogłoszeń wywieszony jest aktualny jadłospis na dany tydzień.

§ 10

Dyrektor szkoły może zwolnić rodziców z całości lub części opłat za korzystanie z posiłków w przypadku szczególnie trudnej sytuacji materialnej rodziny lub w szczególnie uzasadnionych przypadkach losowych. Wnioski w sprawie zwolnienia z opłaty należy składać do dyrektora szkoły. Oceny sytuacji materialnej i losowej dokonuje dyrektor szkoły w porozumieniu z wychowawcą lub pedagogiem szkolnym.

§ 11

Zasady zachowania na stołówce: Osobom, które nie korzystają ze stołówki szkolnej, zakazuje się wchodzenia do niej. Uczeń zobowiązany jest przed posiłkiem umyć ręce i przestrzegać regulaminu stołówki dotyczącego przepisów BHP. W stołówce obowiązuje cisza. Podczas spożywania posiłków obowiązują zasady kulturalnego zachowania. Naczynia po spożyciu posiłku powinny być odstawione w wyznaczonym miejscu. Za szkody spowodowane w stołówce odpowiada uczeń, a finansowo jego rodzice. W przypadku nierespektowania wyżej wymienionych zasad zachowania poinformowany zostanie wychowawca klasy i za jego pośrednictwem rodzice ucznia. Za rażące naruszenie regulaminu stołówki uczeń może zostać skreślony z listy korzystających z obiadów w stołówce szkolnej.

§ 12

Traci moc Zarządzenie 4/2010 Dyrektora Gimnazjum z dnia 15 sierpnia 2010 r. § 13 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2013 r.

Uzgodniono dnia 7 sierpnia 2013 r.